1. Björken binder dubbelt så mycket kol som gran under de första 30 åren. | 2. Att ha flera trädslag i landskapet minskar risken för avgångar av kol till atmosfären vid skadeangrepp. | 3. Björken måste användas till produkter som binder kol länge. Idag går den mest till massa.

Det klimatsmarta trädet – ger riskspridning på landskapsnivå

Björk och gran tar upp lika mycket koldioxid under sin livstid, men när granen är halvvägs till avverkning är björken redan färdigvuxen. Skulle en storskalig satsning på björk bidra till ökad kolbindning?

Text: KARIN MONTGOMERY | Foto: SVERKER JOHANSSON/Bitzer

Urban Nilsson, professor i skogsskötsel vid SLU.

Björk är inte bara bra för artrikedom och mångfald i skogen, trädslaget är även effektivt när det kommer till att lagra kol. – Björken kan på en del marker binda dubbelt så mycket kol jämfört med granen de första 30 åren, säger Urban Nilsson, professor i skogsskötsel vid SLU.

Mer växtkraft – mer kol

Kolupptaget är kopplat till hur mycket biomassa som trädet producerar, och eftersom björkar växer mer i början av sin livscykel går det helt enkelt åt mer koldioxid för att producera denna mängd biomassa.

– Men på lite längre sikt så knaprar granen in och sett till hela trädens omloppstid så tar björk och gran upp ungefär lika mycket koldioxid, betonar Urban Nilsson.

Enligt Sveriges klimatpolitiska ramverk ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Skulle storskalig satsning på björk kunna vara en del av lösningen?

– Om vi börjar med två hyggen där vi planterar björk respektive gran, så tar björkhygget upp mer koldioxid till 2045 jämfört med ett granhygge. Men … när björken avverkas så börjar man ju om från noll igen, medan granarna fortsätter att binda koldioxid för fullt. På landskapsnivå blir det annorlunda, då är i stället medeltillväxten för landskapet avgörande.

– När det gäller kolbindning så måste man se till landskap och inte till enskilda bestånd för att få en bild av helheten. Det är det sammantagna kolupptaget i Sveriges alla skogsbestånd som ger klimatnytta –inte kolupptaget i enskilda bestånd.

Rätt trädslag på rätt plats

Sammanfattningsvis menar Urban Nilsson att det naturligtvis går bra att odla björk för att få ner koldioxidhalterna snabbare, men att det är en kortsiktig lösning.

– Granen som vi planterar nu gör ingen jättestor skillnad till 2045. Så om man bara ser ur det tidsperspektivet så är det bättre att plantera björk, men vi måste även se längre fram i tiden. I stället bör markägare fokusera på de specifika förhållandena i området.

– Vi ska producera det trädslag som växer bäst på en viss mark. Granar växer bäst på bördiga marker medan björken troligen klarar sig bra på mellanbördiga marker. Men även här behövs mer kunskap. Eftersom vi inte har planterat björk i stor skala finns det liten erfarenhet om vilka ståndorter som egentligen passar bäst för björk! Det finns också frågetecken kring hur mycket kol som binds i marken.

– Det är en generell osäkerhetsfaktor om kolinlagring i marken, och osäkerheten är ännu större vad gäller olika trädslag. Här behöver vi mer kunskap.

Hur används virket?

En avgörande faktor är i slutänden hur produkten används.

– Gran som används som byggmaterial binder koldioxiden under mycket lång tid medan björken, som idag till stor del hamnar i pappersmassa, snabbare eldas upp och släpps ut i atmosfären igen. I trähus kan kolet finnas kvar i hundra år eller mer. Som det är nu så är det fördel för gran – men om björken i ökad utsträckning blir långlivade produkter så ändras det förstås.

Stora skador – stora utsläpp

Ytterligare en osäkerhetsfaktor som påverkar trädens koldioxidupptagningsförmåga är skadeangreppens effekter.

– Om man får stora skadegörare så avslutas eller minskas kolupptaget. Det är just nu – och kanske även framåt – granens stora problem. För björk finns ingen sådan allvarlig skadegörare just nu, men i ett förändrat klimat så vet vi inte. Fast det gäller alla trädslag. Inför framtiden betonar Urban Nilsson att det är viktigt att ha en bred palett av trädslag i skogen, och här spelar björken en viktig roll.

– Vi vill använda björk för att säkra framtida skogsproduktion, med rätt trädslag på rätt mark blir får vi vitalare träd och minskad risk för skador. Hela klimatvinsten bygger på att skogen står där och binder kol. Då det är säkrare att ha äggen i flera korgar, säger han.

 

Relaterade reportage

Världspremiär för fjärrstyrd virkeslastare

Hur går det med jämställdheten?

Drönare – framtidens planeringsteknik?

SKÖTSELCHEFERNA KOMMENTERAR: Planteras det för få plantor – och är ståndorts-anpassningen död ?

Rotröteresistenta granar - en möjlig framtid?

Spara miljö och miljoner

Autoplant – ny skogsvårdsteknik från grunden

Här läggs grunden för FyrO-plantagerna

Törskatedrabbat – går det att rädda?

Stora drönare – ett lyft? Men … i skogen går ju allt på diesel?

Aerodynamiska virkesfordon – en bra affär!

Räkna med osäkerhet

Förädlingsprogram ska lyfta rysk lärk

Hur ska nya FyrO-plantager designas för ett framtida klimat?

Stora drönare - ett lyft?

Färre bränder orsakas av maskiner

Redo för takeoff

Från provyta till storskalighet

3 projekt inom Adaptivt skogsbruk

Världsnaturfonden WWF: ”Det är inte modellen det är fel på”

”Vi behöver mer kunskap – det här är sättet att nå den”

Så ska skogen bli lönsammare - enligt Skogforsks intressenter

Den negativa lönsamhetstrenden fortsätter

Bättre fuktmätning med mikrovågor

Olika syn på rotröta mellan länderna

Rotröta slår ut en femtedel av tallplantorna

”Styrka att så många aktörer går ihop”

Föryngringsresultaten som chockade skogsbruket

Historisk satsning på föryngringsforskning

Räkna med frost

Hur går det med jämställdheten?

Invasiva taggbuskar kan ge smartare logistik

Ett steg närmare rotröteresistenta granar

Björk eller gran – vilket trädslag producerar mest?

Tallen växer bra på alla marker

Nu ska tallens överlägsenhet bevisas

Det klimatsmarta trädet- ger riskspridning på landskapsnivå

Industrins intresse för björken ökar

Det våras för björken!

Skärpta regler för grustäkter kan slå hårt

Vägkostnaderna når nya toppnivåer

Så ska skogen bli lönsammare

Det går bättre för skogsentreprenörerna – men de flesta andra branscher är lönsammare

Lång återhämtning efter torkstress

Räkna med frost

Konkret om vattenskydd vid dikesrensning

Klimatsmart att återväta bördiga torvmarker

Dikesrensning kan öka tillväxten

Skördardata ska ge aktuella skogsbruksplaner

Sämre lönsamhet i spåren av klimatförändringarna

169 miljoner till återvätning

Skördardata- ska ge aktuella skogsbruksplaner

Drönare - framtidens planeringsteknik?

Skärpta regler för grustäkter – kan slå hårt mot skogens logistik och lönsamhet

Det våras för björken!

Industrins intresse för björken ökar

Genväg till snabbare björkar

Björken ger mer mångfald – och mindre risk

Det stora vansinnet i Vårdnäs

Älgbetad björk blir svampodling

Tallen växer bra på alla marker

Nu ska tallens överlägsenhet bevisas

Maximera virkesvärdet – minimera transporterna

Nya begränsningar utan logik?

Samhällsnytta,klimat eller rationalisering … Vad väger TYNGST?

Lättare att vara tung i norr

BRYTNINGSTID

Nya begränsningar utan logik?

Kan logistikaptering öka förädlingsvärdet?

Smartare redovisning av miljöcertifieringen?

”Aspen” vann Publishingpriset 2020

Hon fightas för asken

Vem äger skogens data?

Så tycker branschen!

20 miljoner till självgående föryngringsmaskin

Samhällsnytta, klimat eller rationalisering ... Vad väger tyngst?

Lättare att vara tung i norr

Åkerierna som satsar STORT

Bättre beslutsstöd – mer röjning?

Bästa avlägg + bästa basväg = Nya Bestway

Röjningsberget - så ska det kapas

Robotskotaren – nu kör den själv!

Så maxar du tillväxten

Naturvårdande skötsel = win-win

Kan öka nyttan: Nytt sätt att redovisa certifieringen?

Bästa avlägg + bästa basväg = Nya Bestway

Innovation revolutionerar planeringen

Robotskotaren – nu kör den själv!

Naturvårdande skötsel = win-win

Nu blir naturhänsynen digital

Innovation revolutionerar planeringen

10 år av sjunkande lönsamhet: Klimatskadorna nya sänket

Vital åldring tas in på sjukhus

”Kulturkrock när kostnadsjakt blir intäktsjakt”

10 år av sjunkande lönsamhet - klimatskadorna är nya sänket

Hur ska skogen bli lönsammare?

Nu avgörs drivarens öde - champagne eller gravöl?

Så tycker branschen om drivarens framtid

Så trodde vi om 2020 … och så blev det

Talldöden

”Lita inte blint på brandriskindex”

10 resultat som gjort skillnad

Markägare tycker till om markberedning

”Teamkänslan på väg tillbaka”

Dialogen lika viktig som direktivet

Nya beslutsstöd kan minska trafikfaran

Hur slår de låga plant- och stamantalen?

Dåliga föryngringar: Vad händer med tillväxten?

Haveriutredningen som skrämmer: Svenska ungskogarna i uselt skick

Hur säkrar vi överlevnaden?

Livscykelanalys gör klimatvalet enklare

Framtidens förarplats - hur ser den ut?

60% av plantorna kvar efter röjning

Vart tar alla plantor vägen?

Kulturförändring kan höja tillväxten med 40 procent

Nu kan träden träden positioneras – öppnar för nya möjligheter

Här bärgas rekordskörden

Bättre skogsföryngring ska höja tillväxten med 40 %

Kan skogen mildra de ungas framtidsoro?

Skogsutredningen: ”Ingen motsättning mellan produktion och hänsyn”

FILMPREMIÄR: Död ved – full av liv

”Plantera mera”

Skogsbruk på el – ingen omöjlighet

Grotens återkomst?

Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Markberedning ger hög tillväxt – länge!

Så ska medlemmarnas skog växa bättre

Tillväxtrapporten för LRF Skogsägarna: Startskottet för kraftsamling skog

”Skogsträdförädling är viktigast”

”Skogen är slut!”

Tillväxtpriset – en fråga om ambition och mix

ANALYS: Sveaskogs tillväxtsatsning – så blev utfallet

Död ved – full av liv

Nya avgifter på virkesupplag

FRAMTIDSSPANING: Skogsbruk på el – ingen omöjlighet

GROTens återkomst?

NS-bestånd – en möjlig råvarubank: Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Revolutionerande resultat: Markberedning ger hög tillväxt – länge!

”Plantera mera”

Så ska medlemmarnas skog växa bättre

”Skogsträdförädling är viktigast”

Ökad tillväxt – enklare i teorin

”Väggen” – fullt genomförbar eller helt omöjlig?

Tillväxtpotentialen – ett smörgåsbord!

Trycket ökar på skogen

”Skogen är slut!”

”Jättelyckat – nu rullar vi ut det här!”

Skogsbruksindex vänder uppåt – men hur länge?

Tufft för skogsvården

2018 – ett svettigt år för skogsbruket