FOTO: SKOGENBILD

Dikesrensning kan öka tillväxten

Sveriges första studie om hur dikesrensning påverkar skogstillväxten är klar. Slutsatsen är att det går att öka tillväxten, främst i bestånd med låg volym.

Text: ELIN FRIES, elin.fries@bitzer.se

Resultaten visar att dikesrensning främst ökade tillväxten i bestånd med låg volym. Tillväxtresponsen tycks öka med ökad bördighet.

Ulf Sikström, Skogforsk.

– Resultaten stämmer väl överens med resultat från tidigare finska studier, säger Skogforsks Ulf Sikström, som lett studien.

I genomsnitt ökade tillväxten med 40 kubikmeter per hektar i de bestånd som reagerade, medan några få bestånd överhuvudtaget inte reagerade på dikesrensningen.

– I de sistnämnda bestånden var beståndsvolymen relativt hög, större än 200 kubikmeter per hektar. Det är logiskt i förhållande till vattenbalansen i ett skogsbestånd. Bestånd med hög volym har stora trädkronor och mycket av nederbörden fastnar där och avdunstar, samtidigt som träden suger upp mycket vatten från marken. Därför har dikena relativt liten betydelse för avrinning och dränering, säger Ulf Sikström.

Dikesrensning kan vara en kraftfull tillväxthöjande åtgärd i vissa bestånd om man jämför med andra åtgärder. Exempelvis ger en kvävegödsling 15–20 kubikmeter extra per hektar under en tioårsperiod.

– Den genomsnittliga tillväxtökningen på 40 kubikmeter i denna studie uppkom under cirka 25 år. Den största ökningenvar på över 100 kubikmeter, konstaterar Ulf Sikström. Samtidigt är dikning och dikesrensning relativt radikala åtgärder, som exempelvis kan påverka omgivande vatten. Oberoende av hur man gör blir det en viss erosion, som bland annat beror på texturen på mineraljorden eller typen av torv.

Hur väl rensningen faller ut verkar alltså främst bero på två faktorer: beståndets volym samt bördigheten. Enkelt uttryckt får dikesrensningen bäst effekt i skog med låg volym på mark med hög bördighet. Men även grundvattennivån, dikenas kondition och markegenskaper har betydelse och måste beaktas.

Samtidigt är studien begränsad till 14 bestånd.

– Materialet utgör inte ett prognosinstrument för åtgärden dikesrensning i Sverige, utan ska ses som ett antal exempel på vad åtgärden kan ge. För att utformaprognoser krävs betydligt mer data, säger Ulf Sikström.


Så gjordes studien

14 bestånd på både mineraljord (fyrastycken) och torvmark (tio stycken), dikesrensades för 8–34 år sedan. Då var beståndsåldrarna 35–100 år och volymerna varierade mellan 65–390 kubikmeter per hektar. Fyra av de fem bestånden som ligger i Norr- och Västerbotten var grandominerade och ett hade samma andel tall och gran. Av de resterande nio bestånden, belägna i östra Svealand och Götaland, var sex dominerade av gran och tre av tall. Metodiken bygger på en utvärdering av beståndens tillväxt efter dikesrensning i förhållande till tillväxten innan åtgärden, där tillväxten (årsringarna) mäts på borrkärnor från stammen. Den faktiska uppmätta tillväxten relaterades även till en uppskattad tillväxt utan åtgärd, som bestånden anses ha presterat utan dikesresning. Uppskattningen gjordes med tillväxtsimulatorn INGVAR.

Relaterade reportage

Världspremiär för fjärrstyrd virkeslastare

Hur går det med jämställdheten?

Drönare – framtidens planeringsteknik?

SKÖTSELCHEFERNA KOMMENTERAR: Planteras det för få plantor – och är ståndorts-anpassningen död ?

Rotröteresistenta granar - en möjlig framtid?

Spara miljö och miljoner

Autoplant – ny skogsvårdsteknik från grunden

Här läggs grunden för FyrO-plantagerna

Törskatedrabbat – går det att rädda?

Stora drönare – ett lyft? Men … i skogen går ju allt på diesel?

Aerodynamiska virkesfordon – en bra affär!

Räkna med osäkerhet

Förädlingsprogram ska lyfta rysk lärk

Hur ska nya FyrO-plantager designas för ett framtida klimat?

Stora drönare - ett lyft?

Färre bränder orsakas av maskiner

Redo för takeoff

Från provyta till storskalighet

3 projekt inom Adaptivt skogsbruk

Världsnaturfonden WWF: ”Det är inte modellen det är fel på”

”Vi behöver mer kunskap – det här är sättet att nå den”

Så ska skogen bli lönsammare - enligt Skogforsks intressenter

Den negativa lönsamhetstrenden fortsätter

Bättre fuktmätning med mikrovågor

Olika syn på rotröta mellan länderna

Rotröta slår ut en femtedel av tallplantorna

”Styrka att så många aktörer går ihop”

Föryngringsresultaten som chockade skogsbruket

Historisk satsning på föryngringsforskning

Räkna med frost

Hur går det med jämställdheten?

Invasiva taggbuskar kan ge smartare logistik

Ett steg närmare rotröteresistenta granar

Björk eller gran – vilket trädslag producerar mest?

Tallen växer bra på alla marker

Nu ska tallens överlägsenhet bevisas

Det klimatsmarta trädet- ger riskspridning på landskapsnivå

Industrins intresse för björken ökar

Det våras för björken!

Skärpta regler för grustäkter kan slå hårt

Vägkostnaderna når nya toppnivåer

Så ska skogen bli lönsammare

Det går bättre för skogsentreprenörerna – men de flesta andra branscher är lönsammare

Lång återhämtning efter torkstress

Räkna med frost

Konkret om vattenskydd vid dikesrensning

Klimatsmart att återväta bördiga torvmarker

Skördardata ska ge aktuella skogsbruksplaner

Sämre lönsamhet i spåren av klimatförändringarna

169 miljoner till återvätning

Skördardata- ska ge aktuella skogsbruksplaner

Drönare - framtidens planeringsteknik?

Skärpta regler för grustäkter – kan slå hårt mot skogens logistik och lönsamhet

Det våras för björken!

Industrins intresse för björken ökar

Det klimatsmarta trädet – ger riskspridning på landskapsnivå

Genväg till snabbare björkar

Björken ger mer mångfald – och mindre risk

Det stora vansinnet i Vårdnäs

Älgbetad björk blir svampodling

Tallen växer bra på alla marker

Nu ska tallens överlägsenhet bevisas

Maximera virkesvärdet – minimera transporterna

Nya begränsningar utan logik?

Samhällsnytta,klimat eller rationalisering … Vad väger TYNGST?

Lättare att vara tung i norr

BRYTNINGSTID

Nya begränsningar utan logik?

Kan logistikaptering öka förädlingsvärdet?

Smartare redovisning av miljöcertifieringen?

”Aspen” vann Publishingpriset 2020

Hon fightas för asken

Vem äger skogens data?

Så tycker branschen!

20 miljoner till självgående föryngringsmaskin

Samhällsnytta, klimat eller rationalisering ... Vad väger tyngst?

Lättare att vara tung i norr

Åkerierna som satsar STORT

Bättre beslutsstöd – mer röjning?

Bästa avlägg + bästa basväg = Nya Bestway

Röjningsberget - så ska det kapas

Robotskotaren – nu kör den själv!

Så maxar du tillväxten

Naturvårdande skötsel = win-win

Kan öka nyttan: Nytt sätt att redovisa certifieringen?

Bästa avlägg + bästa basväg = Nya Bestway

Innovation revolutionerar planeringen

Robotskotaren – nu kör den själv!

Naturvårdande skötsel = win-win

Nu blir naturhänsynen digital

Innovation revolutionerar planeringen

10 år av sjunkande lönsamhet: Klimatskadorna nya sänket

Vital åldring tas in på sjukhus

”Kulturkrock när kostnadsjakt blir intäktsjakt”

10 år av sjunkande lönsamhet - klimatskadorna är nya sänket

Hur ska skogen bli lönsammare?

Nu avgörs drivarens öde - champagne eller gravöl?

Så tycker branschen om drivarens framtid

Så trodde vi om 2020 … och så blev det

Talldöden

”Lita inte blint på brandriskindex”

10 resultat som gjort skillnad

Markägare tycker till om markberedning

”Teamkänslan på väg tillbaka”

Dialogen lika viktig som direktivet

Nya beslutsstöd kan minska trafikfaran

Hur slår de låga plant- och stamantalen?

Dåliga föryngringar: Vad händer med tillväxten?

Haveriutredningen som skrämmer: Svenska ungskogarna i uselt skick

Hur säkrar vi överlevnaden?

Livscykelanalys gör klimatvalet enklare

Framtidens förarplats - hur ser den ut?

60% av plantorna kvar efter röjning

Vart tar alla plantor vägen?

Kulturförändring kan höja tillväxten med 40 procent

Nu kan träden träden positioneras – öppnar för nya möjligheter

Här bärgas rekordskörden

Bättre skogsföryngring ska höja tillväxten med 40 %

Kan skogen mildra de ungas framtidsoro?

Skogsutredningen: ”Ingen motsättning mellan produktion och hänsyn”

FILMPREMIÄR: Död ved – full av liv

”Plantera mera”

Skogsbruk på el – ingen omöjlighet

Grotens återkomst?

Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Markberedning ger hög tillväxt – länge!

Så ska medlemmarnas skog växa bättre

Tillväxtrapporten för LRF Skogsägarna: Startskottet för kraftsamling skog

”Skogsträdförädling är viktigast”

”Skogen är slut!”

Tillväxtpriset – en fråga om ambition och mix

ANALYS: Sveaskogs tillväxtsatsning – så blev utfallet

Död ved – full av liv

Nya avgifter på virkesupplag

FRAMTIDSSPANING: Skogsbruk på el – ingen omöjlighet

GROTens återkomst?

NS-bestånd – en möjlig råvarubank: Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Revolutionerande resultat: Markberedning ger hög tillväxt – länge!

”Plantera mera”

Så ska medlemmarnas skog växa bättre

”Skogsträdförädling är viktigast”

Ökad tillväxt – enklare i teorin

”Väggen” – fullt genomförbar eller helt omöjlig?

Tillväxtpotentialen – ett smörgåsbord!

Trycket ökar på skogen

”Skogen är slut!”

”Jättelyckat – nu rullar vi ut det här!”

Skogsbruksindex vänder uppåt – men hur länge?

Tufft för skogsvården

2018 – ett svettigt år för skogsbruket