– Förädlingsprogrammet för rysk lärk blir lika stort som björk och contortatall och kommer gälla för hela Sverige. Om intresset ökar har vi även möjlighet att skala upp hastigheten i förädlingen ytterligare, säger Adam Klingberg vid Skogforsk.

Förädlingsprogram ska lyfta rysk lärk

För tall och gran anläggs fjärde omgångens fröplantager. Men intresset ökar även för alternativen. Skogforsk har sedan tidigare startat ett förädlingsprogram för rysk lärk som omfattar hela landet och nu börjar ta form på allvar.

Text och foto: ELIN FRIES, Bitzer

Den växer bra och trivs på många marker. Rysk lärk (även kallad sibirisk lärk) har även börjat ses som ett alternativ för riskspridning, inte minst på törskatedrabbad mark.

– Intresset är stigande och det råder brist på lärkfrön. Idag finns det begränsat med fröresurser och fröplantager. Det sedan tidigare startade förädlingsprogrammet är redo att leverera material till fröplantageutbyggnad redan idag. De kommer ge frö om 15–20 år, säger Adam Klingberg, förädlingsforskare vid Skogforsk.

Produktionshöjning

Idag kommer det mesta av fröet från sex finska fröplantager. I Sverige finns bara två små fröplantager med låg produktion, båda anlagda på 1950-talet.Men under vintern samlas ympris till två av sju förädlingspopulationer för rysk lärk. Det kommer ge lärken en avsevärd produktionshöjning.

– Vi räknar med att lärk från den kommande plantageomgången kommer leverera cirka 15 procent bättre tillväxt än naturbestånd, säger Adam Klingberg.

Det finns även förädlingsprogram för mindre vanliga trädslag, där förädlingen kan ske i en cykel för att sedan vila. Men något sådant blir det alltså inte för rysk lärk.

– Nej, det blir ett långsiktigt, permanent program. Det innebär att vi inte gör uppehåll i förädlingen, även om det inte är lika intensivt som för tall och gran. I och med att rysk lärk betraktas som inhemsk tror vi att efterfrågan kommer vara fortsatt stabil, någonstans i paritet med björk och contorta, säger Adam Klingberg.

Äldre riktlinjer

Det finns onekligen mycket som lockar med rysk lärk. Bra virkesegenskaper och höga virkespriser i byggvaruhandeln. Högre tillväxt än gran och tall, och kortare omloppstid. Dessutom kan det vara ett bra alternativ där törskate- eller granbarkborreangreppen är stora. Men det finns även en del osäkerheter. Adam Klingberg pekar bland annat på att dagens tillgängliga svenska och finska plantagematerial inte är testade i jämförbara försök i hela landet, så kallade odlingstest. Därför är det svårt att veta vilka frökällor som passar bäst var i landet.

– Idag saknas en stabil marknad för lärktimmer. Det är huvudsakligen små, specialiserade sågverk som sågar lärk. Beroende på var man har sin skog kan det därför vara lite klurigare för skogsägaren att inom rimligt avstånd finna dessa, säger Adam Klingberg.

Lovande – men oklarheter

Idag odlar inget av de större skogsbolagen lärk i någon större skala, även om till exempel Sveaskog ökat sin andel i norra Sverige.

– Det är ett lovande trädslag, men det återstår en del frågetecken. Hur viltbegärligt är det till exempel? Älgbete är inte ett stort problem i norra Sverige men i södra Sverige med mer vilt kan problem med fejning av hjortdjur bli ett bekymmer. Vilka gallringsintervall och slutavverkningstidpunkter är bäst? Nya idéer om blandbestånd av lärk med gran eller tall är också intressanta men outforskade.

Vi räknar med att lärk från den kommande plantageomgången kommer leverera cirka 15 procent bättre tillväxt än jämförbara naturbestånd.

Lärk som massaved

Tidigare har lärken inte varit välkommen i barrmassaprocessen. Men enligt Kim Gunnarsson, tillförordnad virkeschef på Södra, är det sedan en tid tillbaka möjligt att leverera lärk till Södras industri för produktion av sågade trävaror och massaprodukter.

– Planteringen av lärk ökade efter stormarna Gudrun och Per och de första bestånden gallrades under 2021. Genom att använda lärken i vår barrmassaproduktion tar vi vara på råvaran och maximerar värdena som skapas i våra medlemmars skogar. Andelen lärk är ännu liten och innebär inga utmaningar för den industriella processen i nuläget, säger han.


Förädling för framtiden

Skogforsk ansvarar för den nationella skogsträdsförädlingen i Sverige. Förutom de större förädlingsprogrammen för tall, gran, contorta, rysk lärk och björk bedrivs även viss förädling för mindre vanliga trädslag som hybridasp, douglasgran, sitkagran, alm, ask, gråal och hybridlärk. Målet med skogsträdsförädlingen är att ge skogsbruket bästa möjliga plantmaterial och bibehålla genetiska diversitet. Förädlade träd har bättre anpassning, tillväxt, virkeskvalitet och motståndskraft.

Relaterade reportage

Världspremiär för fjärrstyrd virkeslastare

Hur går det med jämställdheten?

Drönare – framtidens planeringsteknik?

SKÖTSELCHEFERNA KOMMENTERAR: Planteras det för få plantor – och är ståndorts-anpassningen död ?

Rotröteresistenta granar - en möjlig framtid?

Spara miljö och miljoner

Autoplant – ny skogsvårdsteknik från grunden

Här läggs grunden för FyrO-plantagerna

Törskatedrabbat – går det att rädda?

Stora drönare – ett lyft? Men … i skogen går ju allt på diesel?

Aerodynamiska virkesfordon – en bra affär!

Räkna med osäkerhet

Hur ska nya FyrO-plantager designas för ett framtida klimat?

Stora drönare - ett lyft?

Färre bränder orsakas av maskiner

Redo för takeoff

Från provyta till storskalighet

3 projekt inom Adaptivt skogsbruk

Världsnaturfonden WWF: ”Det är inte modellen det är fel på”

”Vi behöver mer kunskap – det här är sättet att nå den”

Så ska skogen bli lönsammare - enligt Skogforsks intressenter

Den negativa lönsamhetstrenden fortsätter

Bättre fuktmätning med mikrovågor

Olika syn på rotröta mellan länderna

Rotröta slår ut en femtedel av tallplantorna

”Styrka att så många aktörer går ihop”

Föryngringsresultaten som chockade skogsbruket

Historisk satsning på föryngringsforskning

Räkna med frost

Hur går det med jämställdheten?

Invasiva taggbuskar kan ge smartare logistik

Ett steg närmare rotröteresistenta granar

Björk eller gran – vilket trädslag producerar mest?

Tallen växer bra på alla marker

Nu ska tallens överlägsenhet bevisas

Det klimatsmarta trädet- ger riskspridning på landskapsnivå

Industrins intresse för björken ökar

Det våras för björken!

Skärpta regler för grustäkter kan slå hårt

Vägkostnaderna når nya toppnivåer

Så ska skogen bli lönsammare

Det går bättre för skogsentreprenörerna – men de flesta andra branscher är lönsammare

Lång återhämtning efter torkstress

Räkna med frost

Konkret om vattenskydd vid dikesrensning

Klimatsmart att återväta bördiga torvmarker

Dikesrensning kan öka tillväxten

Skördardata ska ge aktuella skogsbruksplaner

Sämre lönsamhet i spåren av klimatförändringarna

169 miljoner till återvätning

Skördardata- ska ge aktuella skogsbruksplaner

Drönare - framtidens planeringsteknik?

Skärpta regler för grustäkter – kan slå hårt mot skogens logistik och lönsamhet

Det våras för björken!

Industrins intresse för björken ökar

Det klimatsmarta trädet – ger riskspridning på landskapsnivå

Genväg till snabbare björkar

Björken ger mer mångfald – och mindre risk

Det stora vansinnet i Vårdnäs

Älgbetad björk blir svampodling

Tallen växer bra på alla marker

Nu ska tallens överlägsenhet bevisas

Maximera virkesvärdet – minimera transporterna

Nya begränsningar utan logik?

Samhällsnytta,klimat eller rationalisering … Vad väger TYNGST?

Lättare att vara tung i norr

BRYTNINGSTID

Nya begränsningar utan logik?

Kan logistikaptering öka förädlingsvärdet?

Smartare redovisning av miljöcertifieringen?

”Aspen” vann Publishingpriset 2020

Hon fightas för asken

Vem äger skogens data?

Så tycker branschen!

20 miljoner till självgående föryngringsmaskin

Samhällsnytta, klimat eller rationalisering ... Vad väger tyngst?

Lättare att vara tung i norr

Åkerierna som satsar STORT

Bättre beslutsstöd – mer röjning?

Bästa avlägg + bästa basväg = Nya Bestway

Röjningsberget - så ska det kapas

Robotskotaren – nu kör den själv!

Så maxar du tillväxten

Naturvårdande skötsel = win-win

Kan öka nyttan: Nytt sätt att redovisa certifieringen?

Bästa avlägg + bästa basväg = Nya Bestway

Innovation revolutionerar planeringen

Robotskotaren – nu kör den själv!

Naturvårdande skötsel = win-win

Nu blir naturhänsynen digital

Innovation revolutionerar planeringen

10 år av sjunkande lönsamhet: Klimatskadorna nya sänket

Vital åldring tas in på sjukhus

”Kulturkrock när kostnadsjakt blir intäktsjakt”

10 år av sjunkande lönsamhet - klimatskadorna är nya sänket

Hur ska skogen bli lönsammare?

Nu avgörs drivarens öde - champagne eller gravöl?

Så tycker branschen om drivarens framtid

Så trodde vi om 2020 … och så blev det

Talldöden

”Lita inte blint på brandriskindex”

10 resultat som gjort skillnad

Markägare tycker till om markberedning

”Teamkänslan på väg tillbaka”

Dialogen lika viktig som direktivet

Nya beslutsstöd kan minska trafikfaran

Hur slår de låga plant- och stamantalen?

Dåliga föryngringar: Vad händer med tillväxten?

Haveriutredningen som skrämmer: Svenska ungskogarna i uselt skick

Hur säkrar vi överlevnaden?

Livscykelanalys gör klimatvalet enklare

Framtidens förarplats - hur ser den ut?

60% av plantorna kvar efter röjning

Vart tar alla plantor vägen?

Kulturförändring kan höja tillväxten med 40 procent

Nu kan träden träden positioneras – öppnar för nya möjligheter

Här bärgas rekordskörden

Bättre skogsföryngring ska höja tillväxten med 40 %

Kan skogen mildra de ungas framtidsoro?

Skogsutredningen: ”Ingen motsättning mellan produktion och hänsyn”

FILMPREMIÄR: Död ved – full av liv

”Plantera mera”

Skogsbruk på el – ingen omöjlighet

Grotens återkomst?

Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Markberedning ger hög tillväxt – länge!

Så ska medlemmarnas skog växa bättre

Tillväxtrapporten för LRF Skogsägarna: Startskottet för kraftsamling skog

”Skogsträdförädling är viktigast”

”Skogen är slut!”

Tillväxtpriset – en fråga om ambition och mix

ANALYS: Sveaskogs tillväxtsatsning – så blev utfallet

Död ved – full av liv

Nya avgifter på virkesupplag

FRAMTIDSSPANING: Skogsbruk på el – ingen omöjlighet

GROTens återkomst?

NS-bestånd – en möjlig råvarubank: Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Revolutionerande resultat: Markberedning ger hög tillväxt – länge!

”Plantera mera”

Så ska medlemmarnas skog växa bättre

”Skogsträdförädling är viktigast”

Ökad tillväxt – enklare i teorin

”Väggen” – fullt genomförbar eller helt omöjlig?

Tillväxtpotentialen – ett smörgåsbord!

Trycket ökar på skogen

”Skogen är slut!”

”Jättelyckat – nu rullar vi ut det här!”

Skogsbruksindex vänder uppåt – men hur länge?

Tufft för skogsvården

2018 – ett svettigt år för skogsbruket