Helena Gålnander: ”Det är riskfyllt med låga stamantal vid ett högt betestryck.”

Hur slår de låga plant- och stamantalen?

Att sätta 25 procent mer plantor än vad man egentligen vill ha, verkar förstås onödigt. Men finns det något annat sätt att skapa en buffert mot kalamiteter? Och spelar stamantalet någon roll för tillväxten?

Text och foto: SVERKER JOHANSSON sverker@bitzer.se

Var fjärde planta är försvunnen tre år efter planteringen, visar en färsk landsomfattande hyggesinventering från Skogforsk. I medeltal står bara 1 600 plantor/ha kvar – och sedan väntar tuffa år med hårt viltbete och andra orsaker till plantavgångar. Särskilt för tallföryngringarna.

Siffrorna oroar de forskare och skogsvårdschefer vi talat med (se Vision 1/2020). Men vilken roll spelar egentligen avgångarna för den framtida skogsproduktionen? Förutom att vi vaskar 25 procent av plantorna och planteringskostnaderna?

Det beror på

Skogforsks studie visar inte om bortfallet skapar luckiga föryngringar. Om avgångarna är hyfsat jämnt distribuerade kan antalet snarare ge en bra kombination av ekonomi och produktion.

Detsamma gäller Skogforsks studie av SCA:s ungskogar. Efter röjningen står cirka 1 240 planterade träd per hektar kvar. Och, ur ett nuvärdesperspektiv ger 1 200-1 500 plantor per hektar efter en stark slutröjning den bästa avkastningen, enligt tidigare utvärderingar av olika röjnings- och gallringsprogram från Skogforsk*. Volymproduktionen påverkas mycket lite av det lägre stamantalet. Och man skapar stabila bestånd med god motståndskraft.

Märtha Wallgren: ”Viltbete fungerar verkligen inte som någon slags röjning.”.

”Pris- och kostnadsutvecklingen talar för ett begränsat gallringsuttag i framtiden.”

Riskfylld metod

Med en sådan målbild öppnar man för möjligheten att sänka kostnaden för planteringen genom att sätta färre plantor per hektar. Dessutom ges handlingsfriheten att välja om man vill gallra eller inte. Pris- och kostnadsutvecklingen talar för ett begränsat gallringsuttag i framtiden, menar forskarna.

– Men … och det är ett stort men! … när betestrycket är stort är det förstås mycket riskfyllt att jobba med så låga stamantal, säger Helena Gålnander som arbetar i Skogforsks skogsskötselprogram. Blir avgångarna stora och luckiga har man ingen buffert.

Och mycket talar för att avgångar ger just luckiga föryngringar. Frosten är svår på vissa partier av hygget och markberedningen är sällan alldeles jämnt distribuerad. Inte heller viltet orsakar jämnt distribuerade skador:

– Nej, våra studier visar tvärtom att viltets bete är ojämnt fördelat på alla plan: i landskapet, mellan bestånden och i bestånden, säger Märtha Wallgren som är viltexpert vid Skogforsk. Är ett träd betat är chansen stor att grannträdet också är betat, och bete fungerar verkligen inte som någon slags röjning. Viltet gör aktiva val, baserade på kostsammansättning, jordmån och läge. Och då blir det luckigt. Fast det finns exempel på jämnt bete:

– Jo, när i princip allt är betat, som på vissa vinterbetslokaler, säger Märtha Wallgren.

Skogforsk kommer att studera den rumsliga aspekten under sommaren 2020 i sina uppföljande studier av plantöverlevnad.


*) Pettersson et al. Ekonomisk utvärdering av olika röjnings- och gallringsprogram. ARBETSRAPPORT 948-2017.

Relaterade reportage

Världspremiär för fjärrstyrd virkeslastare

Hur går det med jämställdheten?

Drönare – framtidens planeringsteknik?

SKÖTSELCHEFERNA KOMMENTERAR: Planteras det för få plantor – och är ståndorts-anpassningen död ?

Rotröteresistenta granar - en möjlig framtid?

Spara miljö och miljoner

Autoplant – ny skogsvårdsteknik från grunden

Här läggs grunden för FyrO-plantagerna

Törskatedrabbat – går det att rädda?

Stora drönare – ett lyft? Men … i skogen går ju allt på diesel?

Aerodynamiska virkesfordon – en bra affär!

Räkna med osäkerhet

Förädlingsprogram ska lyfta rysk lärk

Hur ska nya FyrO-plantager designas för ett framtida klimat?

Stora drönare - ett lyft?

Färre bränder orsakas av maskiner

Redo för takeoff

Från provyta till storskalighet

3 projekt inom Adaptivt skogsbruk

Världsnaturfonden WWF: ”Det är inte modellen det är fel på”

”Vi behöver mer kunskap – det här är sättet att nå den”

Så ska skogen bli lönsammare - enligt Skogforsks intressenter

Den negativa lönsamhetstrenden fortsätter

Bättre fuktmätning med mikrovågor

Olika syn på rotröta mellan länderna

Rotröta slår ut en femtedel av tallplantorna

”Styrka att så många aktörer går ihop”

Föryngringsresultaten som chockade skogsbruket

Historisk satsning på föryngringsforskning

Räkna med frost

Hur går det med jämställdheten?

Invasiva taggbuskar kan ge smartare logistik

Ett steg närmare rotröteresistenta granar

Björk eller gran – vilket trädslag producerar mest?

Tallen växer bra på alla marker

Nu ska tallens överlägsenhet bevisas

Det klimatsmarta trädet- ger riskspridning på landskapsnivå

Industrins intresse för björken ökar

Det våras för björken!

Skärpta regler för grustäkter kan slå hårt

Vägkostnaderna når nya toppnivåer

Så ska skogen bli lönsammare

Det går bättre för skogsentreprenörerna – men de flesta andra branscher är lönsammare

Lång återhämtning efter torkstress

Räkna med frost

Konkret om vattenskydd vid dikesrensning

Klimatsmart att återväta bördiga torvmarker

Dikesrensning kan öka tillväxten

Skördardata ska ge aktuella skogsbruksplaner

Sämre lönsamhet i spåren av klimatförändringarna

169 miljoner till återvätning

Skördardata- ska ge aktuella skogsbruksplaner

Drönare - framtidens planeringsteknik?

Skärpta regler för grustäkter – kan slå hårt mot skogens logistik och lönsamhet

Det våras för björken!

Industrins intresse för björken ökar

Det klimatsmarta trädet – ger riskspridning på landskapsnivå

Genväg till snabbare björkar

Björken ger mer mångfald – och mindre risk

Det stora vansinnet i Vårdnäs

Älgbetad björk blir svampodling

Tallen växer bra på alla marker

Nu ska tallens överlägsenhet bevisas

Maximera virkesvärdet – minimera transporterna

Nya begränsningar utan logik?

Samhällsnytta,klimat eller rationalisering … Vad väger TYNGST?

Lättare att vara tung i norr

BRYTNINGSTID

Nya begränsningar utan logik?

Kan logistikaptering öka förädlingsvärdet?

Smartare redovisning av miljöcertifieringen?

”Aspen” vann Publishingpriset 2020

Hon fightas för asken

Vem äger skogens data?

Så tycker branschen!

20 miljoner till självgående föryngringsmaskin

Samhällsnytta, klimat eller rationalisering ... Vad väger tyngst?

Lättare att vara tung i norr

Åkerierna som satsar STORT

Bättre beslutsstöd – mer röjning?

Bästa avlägg + bästa basväg = Nya Bestway

Röjningsberget - så ska det kapas

Robotskotaren – nu kör den själv!

Så maxar du tillväxten

Naturvårdande skötsel = win-win

Kan öka nyttan: Nytt sätt att redovisa certifieringen?

Bästa avlägg + bästa basväg = Nya Bestway

Innovation revolutionerar planeringen

Robotskotaren – nu kör den själv!

Naturvårdande skötsel = win-win

Nu blir naturhänsynen digital

Innovation revolutionerar planeringen

10 år av sjunkande lönsamhet: Klimatskadorna nya sänket

Vital åldring tas in på sjukhus

”Kulturkrock när kostnadsjakt blir intäktsjakt”

10 år av sjunkande lönsamhet - klimatskadorna är nya sänket

Hur ska skogen bli lönsammare?

Nu avgörs drivarens öde - champagne eller gravöl?

Så tycker branschen om drivarens framtid

Så trodde vi om 2020 … och så blev det

Talldöden

”Lita inte blint på brandriskindex”

10 resultat som gjort skillnad

Markägare tycker till om markberedning

”Teamkänslan på väg tillbaka”

Dialogen lika viktig som direktivet

Nya beslutsstöd kan minska trafikfaran

Dåliga föryngringar: Vad händer med tillväxten?

Haveriutredningen som skrämmer: Svenska ungskogarna i uselt skick

Hur säkrar vi överlevnaden?

Livscykelanalys gör klimatvalet enklare

Framtidens förarplats - hur ser den ut?

60% av plantorna kvar efter röjning

Vart tar alla plantor vägen?

Kulturförändring kan höja tillväxten med 40 procent

Nu kan träden träden positioneras – öppnar för nya möjligheter

Här bärgas rekordskörden

Bättre skogsföryngring ska höja tillväxten med 40 %

Kan skogen mildra de ungas framtidsoro?

Skogsutredningen: ”Ingen motsättning mellan produktion och hänsyn”

FILMPREMIÄR: Död ved – full av liv

”Plantera mera”

Skogsbruk på el – ingen omöjlighet

Grotens återkomst?

Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Markberedning ger hög tillväxt – länge!

Så ska medlemmarnas skog växa bättre

Tillväxtrapporten för LRF Skogsägarna: Startskottet för kraftsamling skog

”Skogsträdförädling är viktigast”

”Skogen är slut!”

Tillväxtpriset – en fråga om ambition och mix

ANALYS: Sveaskogs tillväxtsatsning – så blev utfallet

Död ved – full av liv

Nya avgifter på virkesupplag

FRAMTIDSSPANING: Skogsbruk på el – ingen omöjlighet

GROTens återkomst?

NS-bestånd – en möjlig råvarubank: Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Revolutionerande resultat: Markberedning ger hög tillväxt – länge!

”Plantera mera”

Så ska medlemmarnas skog växa bättre

”Skogsträdförädling är viktigast”

Ökad tillväxt – enklare i teorin

”Väggen” – fullt genomförbar eller helt omöjlig?

Tillväxtpotentialen – ett smörgåsbord!

Trycket ökar på skogen

”Skogen är slut!”

”Jättelyckat – nu rullar vi ut det här!”

Skogsbruksindex vänder uppåt – men hur länge?

Tufft för skogsvården

2018 – ett svettigt år för skogsbruket