"Det står klart att de anpassningsmodeller vi har för tall behöver vidareutvecklas en hel del för att till fullo kunna användas under ett föränderligt klimat."

Räkna med osäkerhet

Ett europeiskt forskningsteam, lett av Henrik Hallingbäck vid Skogforsk, har undersökt hur tallens tillväxt påverkas i ett framtida klimat. Prognoserna är förvånansvärt osäkra.

Forskarteamet samarbetar i ett stort forskningsprojekt om skog och klimatförändringar som finansieras av EU och som kallas B4EST. Forskarna har undersökt hur olika populationer av tall kommer påverkas i ett framtida klimat i Spanien samt i de nordiska länderna. På så sätt fångar man in både tallens nordligaste och sydligaste utbredningsområde.

– Det är också här, i kanterna av tallens utbredningsområde, som vi troligen först upptäcker tallens reaktion på klimatförändringar, säger Henrik Hallingbäck.

Hur ett framtida klimat påverkar skogsträden finns det många tidigare studier på. Men nu har man haft tillgång till allra senaste klimatdata med högre rumslig upplösning, längre tidsperioder och fler tillgängliga klimatscenarion. En viktig slutsats handlar om hur tillväxten påverkas.

– Vi ser att tallens höjdtillväxt i norr kommer öka. I Sverige och Finland är det mängden solljus och temperatur som begränsar tallens tillväxt, säger Henrik Hallingbäck. I Spanien väntas däremot höjdtillväxten utebli eller minska. Det är framför allt torka och värmeböljor som kommer att begränsa tillväxten.

Den andra slutsatsen är att osäkerheten är stor.

– På grund av variationen i framtida klimatutfall är osäkerheten stor. Det står klart att de anpassningsmodeller vi har för tall behöver vidareutvecklas en hel del för att till fullo kunna användas under ett föränderligt klimat, säger Henrik Hallingäck.

Bland annat vill han ta med observationer från sydligare breddgrader och varmare trakter i anpassningsmodellen för att den ska kunna ge tillförlitligare prognoser för tallens klimatanpassning.

Ett möjligt sätt att praktiskt hantera variationen och osäkerheten är att ställa upp vissa specifika utfallskriterier, till exempel: Kommer höjdtillväxten för tall öka med mer än 20 procent? Sedan låter man prognoserna från olika klimatscenarios rösta om huruvida detta påstående stämmer eller inte. Det alternativ för vilken det finns en majoritet är mest troligt. I studien inkluderas de mest använda och välkända scenarier. Spannet sträcker sig från Parisavtalets maximala 1,5 grader global uppvärmning till att utsläppen fortsätter öka, vilket beräknas ge en uppvärmning på fem grader.

– Sammanlagt har vi tittat närmare på 20 framtida klimatscenarier. Även om alla trovärdiga klimatmodeller ger svaret att klimat blir varmare, skiljer sig graden av uppvärmning mycket mellan de olika modellerna. Inte minst beror det på hur mänskligheten kommer agera i klimatfrågan de närmaste åren, säger Henrik Hallingbäck.

Vad betyder det här för svenskt skogsbruk?

– Att vi redan nu måste börja planera, på riktigt, redan i fröplantagestadiet. Ett exempel på ett projekt som påbörjats är designen av FyrO-plantagerna, där vi samlat flera fröplantageägare och tillsammans tar fram metoder för hur vi kan hantera osäkerheter. Men med klimatförändringarna är vi ute på okänd mark, och det kräver nya sätt att tänka. Att vi måste förhålla oss till ett stort mått av osäkerhet vid planeringen blir en pedagogisk utmaning.

Relaterade reportage

Världspremiär för fjärrstyrd virkeslastare

Hur går det med jämställdheten?

Drönare – framtidens planeringsteknik?

SKÖTSELCHEFERNA KOMMENTERAR: Planteras det för få plantor – och är ståndorts-anpassningen död ?

Rotröteresistenta granar - en möjlig framtid?

Spara miljö och miljoner

Autoplant – ny skogsvårdsteknik från grunden

Här läggs grunden för FyrO-plantagerna

Törskatedrabbat – går det att rädda?

Stora drönare – ett lyft? Men … i skogen går ju allt på diesel?

Aerodynamiska virkesfordon – en bra affär!

Förädlingsprogram ska lyfta rysk lärk

Hur ska nya FyrO-plantager designas för ett framtida klimat?

Stora drönare - ett lyft?

Färre bränder orsakas av maskiner

Redo för takeoff

Från provyta till storskalighet

3 projekt inom Adaptivt skogsbruk

Världsnaturfonden WWF: ”Det är inte modellen det är fel på”

”Vi behöver mer kunskap – det här är sättet att nå den”

Så ska skogen bli lönsammare - enligt Skogforsks intressenter

Den negativa lönsamhetstrenden fortsätter

Bättre fuktmätning med mikrovågor

Olika syn på rotröta mellan länderna

Rotröta slår ut en femtedel av tallplantorna

”Styrka att så många aktörer går ihop”

Föryngringsresultaten som chockade skogsbruket

Historisk satsning på föryngringsforskning

Räkna med frost

Hur går det med jämställdheten?

Invasiva taggbuskar kan ge smartare logistik

Ett steg närmare rotröteresistenta granar

Björk eller gran – vilket trädslag producerar mest?

Tallen växer bra på alla marker

Nu ska tallens överlägsenhet bevisas

Det klimatsmarta trädet- ger riskspridning på landskapsnivå

Industrins intresse för björken ökar

Det våras för björken!

Skärpta regler för grustäkter kan slå hårt

Vägkostnaderna når nya toppnivåer

Så ska skogen bli lönsammare

Det går bättre för skogsentreprenörerna – men de flesta andra branscher är lönsammare

Lång återhämtning efter torkstress

Räkna med frost

Konkret om vattenskydd vid dikesrensning

Klimatsmart att återväta bördiga torvmarker

Dikesrensning kan öka tillväxten

Skördardata ska ge aktuella skogsbruksplaner

Sämre lönsamhet i spåren av klimatförändringarna

169 miljoner till återvätning

Skördardata- ska ge aktuella skogsbruksplaner

Drönare - framtidens planeringsteknik?

Skärpta regler för grustäkter – kan slå hårt mot skogens logistik och lönsamhet

Det våras för björken!

Industrins intresse för björken ökar

Det klimatsmarta trädet – ger riskspridning på landskapsnivå

Genväg till snabbare björkar

Björken ger mer mångfald – och mindre risk

Det stora vansinnet i Vårdnäs

Älgbetad björk blir svampodling

Tallen växer bra på alla marker

Nu ska tallens överlägsenhet bevisas

Maximera virkesvärdet – minimera transporterna

Nya begränsningar utan logik?

Samhällsnytta,klimat eller rationalisering … Vad väger TYNGST?

Lättare att vara tung i norr

BRYTNINGSTID

Nya begränsningar utan logik?

Kan logistikaptering öka förädlingsvärdet?

Smartare redovisning av miljöcertifieringen?

”Aspen” vann Publishingpriset 2020

Hon fightas för asken

Vem äger skogens data?

Så tycker branschen!

20 miljoner till självgående föryngringsmaskin

Samhällsnytta, klimat eller rationalisering ... Vad väger tyngst?

Lättare att vara tung i norr

Åkerierna som satsar STORT

Bättre beslutsstöd – mer röjning?

Bästa avlägg + bästa basväg = Nya Bestway

Röjningsberget - så ska det kapas

Robotskotaren – nu kör den själv!

Så maxar du tillväxten

Naturvårdande skötsel = win-win

Kan öka nyttan: Nytt sätt att redovisa certifieringen?

Bästa avlägg + bästa basväg = Nya Bestway

Innovation revolutionerar planeringen

Robotskotaren – nu kör den själv!

Naturvårdande skötsel = win-win

Nu blir naturhänsynen digital

Innovation revolutionerar planeringen

10 år av sjunkande lönsamhet: Klimatskadorna nya sänket

Vital åldring tas in på sjukhus

”Kulturkrock när kostnadsjakt blir intäktsjakt”

10 år av sjunkande lönsamhet - klimatskadorna är nya sänket

Hur ska skogen bli lönsammare?

Nu avgörs drivarens öde - champagne eller gravöl?

Så tycker branschen om drivarens framtid

Så trodde vi om 2020 … och så blev det

Talldöden

”Lita inte blint på brandriskindex”

10 resultat som gjort skillnad

Markägare tycker till om markberedning

”Teamkänslan på väg tillbaka”

Dialogen lika viktig som direktivet

Nya beslutsstöd kan minska trafikfaran

Hur slår de låga plant- och stamantalen?

Dåliga föryngringar: Vad händer med tillväxten?

Haveriutredningen som skrämmer: Svenska ungskogarna i uselt skick

Hur säkrar vi överlevnaden?

Livscykelanalys gör klimatvalet enklare

Framtidens förarplats - hur ser den ut?

60% av plantorna kvar efter röjning

Vart tar alla plantor vägen?

Kulturförändring kan höja tillväxten med 40 procent

Nu kan träden träden positioneras – öppnar för nya möjligheter

Här bärgas rekordskörden

Bättre skogsföryngring ska höja tillväxten med 40 %

Kan skogen mildra de ungas framtidsoro?

Skogsutredningen: ”Ingen motsättning mellan produktion och hänsyn”

FILMPREMIÄR: Död ved – full av liv

”Plantera mera”

Skogsbruk på el – ingen omöjlighet

Grotens återkomst?

Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Markberedning ger hög tillväxt – länge!

Så ska medlemmarnas skog växa bättre

Tillväxtrapporten för LRF Skogsägarna: Startskottet för kraftsamling skog

”Skogsträdförädling är viktigast”

”Skogen är slut!”

Tillväxtpriset – en fråga om ambition och mix

ANALYS: Sveaskogs tillväxtsatsning – så blev utfallet

Död ved – full av liv

Nya avgifter på virkesupplag

FRAMTIDSSPANING: Skogsbruk på el – ingen omöjlighet

GROTens återkomst?

NS-bestånd – en möjlig råvarubank: Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Revolutionerande resultat: Markberedning ger hög tillväxt – länge!

”Plantera mera”

Så ska medlemmarnas skog växa bättre

”Skogsträdförädling är viktigast”

Ökad tillväxt – enklare i teorin

”Väggen” – fullt genomförbar eller helt omöjlig?

Tillväxtpotentialen – ett smörgåsbord!

Trycket ökar på skogen

”Skogen är slut!”

”Jättelyckat – nu rullar vi ut det här!”

Skogsbruksindex vänder uppåt – men hur länge?

Tufft för skogsvården

2018 – ett svettigt år för skogsbruket