– För att komma till rätta med törskateproblematiken kommer förädlingen spela en stor roll. Vi ser att vissa tallar är mer eller mindre mottagliga för törskate, säger skogsskötselforskaren Henrik svennerstam vid skogforsk.

Törskatedrabbat – går det att rädda?

Avancerade 3D-röntgenanalyser ska undersöka om virkesvärdet hos törskatedrabbat virke kan räddas. Samtidigt ger skanningen forskare nya möjligheter att förstå skadesvampens biologi.

Text och foto: ELIN FRIES elin.fries@bitzer.se

En svensk forskargrupp har genomfört världens första röntgenbaserade datortomografi (CT-skanning) av törskatedrabbade tallar. Skanningen kan ge svar på två hittills outforskade frågor: Hur ser törskatens angrepp ut inuti trädet och vilka virkesvärden kan ”räddas ”?

Allt mer aktuellt

Eftersom andelen törskateskadat timmer väntas öka i framtiden, inte minst i norra Sverige, har intresset för förstudien varit stort, berättar forskaren Kari Hyll vid Skogforsk.

– Med mer törskate kommer vi se mer virke som klassas ned, till exempel på grund av kraftig kådansamling orsakad av törskate. Följden blir

förmodligen att priset på detta sågtimmer påverkas, säger Kari Hyll.

Anpassat sågutbyte

I dag saknas kunskap om hur skador som törskate orsakar påverkar virkesegenskaper och slutproduktens kvalitet. Det går att se defekter på de sågade trävarorna, men det har varit svårt att säga att skadorna beror just på törskate.

– Om dessa samband vore kända skulle sågningen kunna anpassas till de törskateangripna stockarna så att värdeförlusten minimeras. Det förutsätter dock att det törskateangripna virket på ett rationellt sätt kan identifieras vid inmätning på sågverken, säger Kari Hyll.

Nu har de första tallstockarna rullat genom CT-skanner på Luleå tekniska universitet i Skellefteå. Tidigare har törskateforskare fått nöja sig med att bedöma stammen utifrån, eller i bästa fall i sågade trissor. I de första bilderna av skanningen syns tydligt hur tallens försvar omringar, och försöker spara en frisk stamdel för nödvändigt näringstransport och vatten.

– Som törskateforskare hoppas jag att bildmaterialet ger oss en inblick i trädets kamp mot törskatesvampen och gör det möjligt att beskriva skadeutvecklingen i veden över tid. Jag tror att det blir ett värdefullt bidrag till kartläggningen av törskatens biologi och i förlängningen leder till bättre anpassad skogsskötsel för områden drabbade av törskate, säger Henrik Svennerstam vid Skogforsk.

Samarbete bakom röntgen

I projektet deltar Skogforsk, Luleå universitet och Norra skogsägarna.

– Utan allas respektive expertis hade skanningen inte varit möjlig, säger Kari Hyll vid Skogforsk. Projektet kan beskrivas som en korsbefruktning mellan teknologi och biologi.

”Jag tror att detta blir ett värdefullt bidrag till kartläggningen av törskatens biologi.”

I CT-bilderna rör vi oss uppifrån och ner i stammen. I första bilden befinner vi oss strax ovanför skadan och ser ingen avvikande kådindränkning.
I andra bilden börjar partier av kådindränkt ved synas (mörkare partier i splintveden).
I tredje bilden är kådindränkningen relativt omfattande. I fjärde bilden befinner vi oss i törskateangreppets epicentrum. Här är majoriteten av veden kådindränkt och bara en tårtbit med frisk ved finns kvar med fungerande vatten- och näringstransport. Gemensamt för alla bilder är den assymetriska tillväxten, med tydligt bredare årsringar på motsatt sida från törskateangreppet.

FOTO: HENRIK SVENNERSTAM

Så går det till

I pilotprojektet har forskare valt ut åtta törskatedrabbade tallar i gallrings och slutavverkningsbestånd. Som referens tas även stammar utan synliga törskateskador med. Efter aptering skickas stockarna till LTU för skanning. Efter skanning sätts sedan trädet samman digitalt. Än är projektet i liten skala, men nu när det visat sig att det är möjligt att upptäcka törskateangrepp med hjälp av CT-skanning kommer projektgruppen söka ytterligare projektmedel för att utveckla algoritmer för automatisk bildanalys. Projektet finansieras av Gunnar Hedlunds hedersfond via Norra Skogs forskningsstiftelse.

Törskate

Törskate är en svamp som angriper stammen och grenarna. De angripna träden försvarar sig mot svampen med en ökad kådinlagring, vilket kan resultera i så kallad törved eller fetved som har betydligt högre densitet än normalved. Trädtoppen kan dö och kallas då tjärgadd. Även sårliknande skador på stammen kan uppkomma. Framför allt i Norrbotten och delar av Västerbotten kan förekomst och skadeverkningar till följd av törskate vara så allvarliga att det påverkar skogsbruket (Skogsstyrelsen 2020).

Relaterade reportage

Världspremiär för fjärrstyrd virkeslastare

Hur går det med jämställdheten?

Drönare – framtidens planeringsteknik?

SKÖTSELCHEFERNA KOMMENTERAR: Planteras det för få plantor – och är ståndorts-anpassningen död ?

Rotröteresistenta granar - en möjlig framtid?

Spara miljö och miljoner

Autoplant – ny skogsvårdsteknik från grunden

Här läggs grunden för FyrO-plantagerna

Stora drönare – ett lyft? Men … i skogen går ju allt på diesel?

Aerodynamiska virkesfordon – en bra affär!

Räkna med osäkerhet

Förädlingsprogram ska lyfta rysk lärk

Hur ska nya FyrO-plantager designas för ett framtida klimat?

Stora drönare - ett lyft?

Färre bränder orsakas av maskiner

Redo för takeoff

Från provyta till storskalighet

3 projekt inom Adaptivt skogsbruk

Världsnaturfonden WWF: ”Det är inte modellen det är fel på”

”Vi behöver mer kunskap – det här är sättet att nå den”

Så ska skogen bli lönsammare - enligt Skogforsks intressenter

Den negativa lönsamhetstrenden fortsätter

Bättre fuktmätning med mikrovågor

Olika syn på rotröta mellan länderna

Rotröta slår ut en femtedel av tallplantorna

”Styrka att så många aktörer går ihop”

Föryngringsresultaten som chockade skogsbruket

Historisk satsning på föryngringsforskning

Räkna med frost

Hur går det med jämställdheten?

Invasiva taggbuskar kan ge smartare logistik

Ett steg närmare rotröteresistenta granar

Björk eller gran – vilket trädslag producerar mest?

Tallen växer bra på alla marker

Nu ska tallens överlägsenhet bevisas

Det klimatsmarta trädet- ger riskspridning på landskapsnivå

Industrins intresse för björken ökar

Det våras för björken!

Skärpta regler för grustäkter kan slå hårt

Vägkostnaderna når nya toppnivåer

Så ska skogen bli lönsammare

Det går bättre för skogsentreprenörerna – men de flesta andra branscher är lönsammare

Lång återhämtning efter torkstress

Räkna med frost

Konkret om vattenskydd vid dikesrensning

Klimatsmart att återväta bördiga torvmarker

Dikesrensning kan öka tillväxten

Skördardata ska ge aktuella skogsbruksplaner

Sämre lönsamhet i spåren av klimatförändringarna

169 miljoner till återvätning

Skördardata- ska ge aktuella skogsbruksplaner

Drönare - framtidens planeringsteknik?

Skärpta regler för grustäkter – kan slå hårt mot skogens logistik och lönsamhet

Det våras för björken!

Industrins intresse för björken ökar

Det klimatsmarta trädet – ger riskspridning på landskapsnivå

Genväg till snabbare björkar

Björken ger mer mångfald – och mindre risk

Det stora vansinnet i Vårdnäs

Älgbetad björk blir svampodling

Tallen växer bra på alla marker

Nu ska tallens överlägsenhet bevisas

Maximera virkesvärdet – minimera transporterna

Nya begränsningar utan logik?

Samhällsnytta,klimat eller rationalisering … Vad väger TYNGST?

Lättare att vara tung i norr

BRYTNINGSTID

Nya begränsningar utan logik?

Kan logistikaptering öka förädlingsvärdet?

Smartare redovisning av miljöcertifieringen?

”Aspen” vann Publishingpriset 2020

Hon fightas för asken

Vem äger skogens data?

Så tycker branschen!

20 miljoner till självgående föryngringsmaskin

Samhällsnytta, klimat eller rationalisering ... Vad väger tyngst?

Lättare att vara tung i norr

Åkerierna som satsar STORT

Bättre beslutsstöd – mer röjning?

Bästa avlägg + bästa basväg = Nya Bestway

Röjningsberget - så ska det kapas

Robotskotaren – nu kör den själv!

Så maxar du tillväxten

Naturvårdande skötsel = win-win

Kan öka nyttan: Nytt sätt att redovisa certifieringen?

Bästa avlägg + bästa basväg = Nya Bestway

Innovation revolutionerar planeringen

Robotskotaren – nu kör den själv!

Naturvårdande skötsel = win-win

Nu blir naturhänsynen digital

Innovation revolutionerar planeringen

10 år av sjunkande lönsamhet: Klimatskadorna nya sänket

Vital åldring tas in på sjukhus

”Kulturkrock när kostnadsjakt blir intäktsjakt”

10 år av sjunkande lönsamhet - klimatskadorna är nya sänket

Hur ska skogen bli lönsammare?

Nu avgörs drivarens öde - champagne eller gravöl?

Så tycker branschen om drivarens framtid

Så trodde vi om 2020 … och så blev det

Talldöden

”Lita inte blint på brandriskindex”

10 resultat som gjort skillnad

Markägare tycker till om markberedning

”Teamkänslan på väg tillbaka”

Dialogen lika viktig som direktivet

Nya beslutsstöd kan minska trafikfaran

Hur slår de låga plant- och stamantalen?

Dåliga föryngringar: Vad händer med tillväxten?

Haveriutredningen som skrämmer: Svenska ungskogarna i uselt skick

Hur säkrar vi överlevnaden?

Livscykelanalys gör klimatvalet enklare

Framtidens förarplats - hur ser den ut?

60% av plantorna kvar efter röjning

Vart tar alla plantor vägen?

Kulturförändring kan höja tillväxten med 40 procent

Nu kan träden träden positioneras – öppnar för nya möjligheter

Här bärgas rekordskörden

Bättre skogsföryngring ska höja tillväxten med 40 %

Kan skogen mildra de ungas framtidsoro?

Skogsutredningen: ”Ingen motsättning mellan produktion och hänsyn”

FILMPREMIÄR: Död ved – full av liv

”Plantera mera”

Skogsbruk på el – ingen omöjlighet

Grotens återkomst?

Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Markberedning ger hög tillväxt – länge!

Så ska medlemmarnas skog växa bättre

Tillväxtrapporten för LRF Skogsägarna: Startskottet för kraftsamling skog

”Skogsträdförädling är viktigast”

”Skogen är slut!”

Tillväxtpriset – en fråga om ambition och mix

ANALYS: Sveaskogs tillväxtsatsning – så blev utfallet

Död ved – full av liv

Nya avgifter på virkesupplag

FRAMTIDSSPANING: Skogsbruk på el – ingen omöjlighet

GROTens återkomst?

NS-bestånd – en möjlig råvarubank: Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Revolutionerande resultat: Markberedning ger hög tillväxt – länge!

”Plantera mera”

Så ska medlemmarnas skog växa bättre

”Skogsträdförädling är viktigast”

Ökad tillväxt – enklare i teorin

”Väggen” – fullt genomförbar eller helt omöjlig?

Tillväxtpotentialen – ett smörgåsbord!

Trycket ökar på skogen

”Skogen är slut!”

”Jättelyckat – nu rullar vi ut det här!”

Skogsbruksindex vänder uppåt – men hur länge?

Tufft för skogsvården

2018 – ett svettigt år för skogsbruket