Den reala markberedningskostnaden har ökat med 46 procent under den senaste tioårsperioden – och fortsätter öka. Under just 2018 förklaras en stor del av ökningen med den heta sommarperioden.

Tufft för skogsvården

Det har varit ett tufft år för skogsvården och mängden markberedning och röjning har minskat betydligt i hela landet jämfört med föregående år. I södra Sverige har har även planteringsarealen minskat medan den ökat något i norra Sverige. De arealer som inte åtgärdats under 2018 kommer att behöva åtgärdas senare så detta tapp kommer troligen att påverka mängden skogsvårdsarbete under 2019 och 2020.

För första gången samlade undersökningen även in kostnadsuppgifter för skogsvårdsåtgärder som utförts på uppdrag hos enskilda markägare.

I medeltal är plantering och röjning på annans mark något dyrare i norra Sverige, vilket troligen beror på högre boniteter på privatägd mark än på statlig och företagsägd mark.

Även i södra Sverige är röjningen i medeltal något dyrare vilket även här delvis förklaras av bonitets skillnaden – de enskilda skogsägarnas marker har i genomsnitt högre bördighet. 60 procent av den årliga skogstillväxten finns här.

Kostnaderna för de olika skogsvårdsåtgärderna har generellt ökat något, men variationen är också större än tidigare år. I förhållande till övriga landet är kostnaden för plantering och röjning även detta år något högre i Götaland. Två åtgärder sticker dock ut och har troligen orsakats av den varmasommaren:

  • Planteringskostnaden har ökat i södra Sverige. Här anger flera respondenter att kostnadsökningen beror på att man avstått att plantera på grund av torkan och mängden inköpta men aldrig planterade plantor därför ökat.
  • Markberedningskostnaden har i medeltal ökat med mellan 4,8 och 6,6 procent. En stor del av detta kan säkert förklaras av ökade kostnader på grund av brandrisk, exempelvis kostnader för nattkörning och brandbevakning av markberedda hyggen. Det är dock besvärande att markberedningskostnaden fortsätter att öka år efter år.
Skogsvårdens kostnadsutveckling 2000 – 2018 jämfört med konsumentprisindex, KPI. Skogsvårdens medelkostnad per hektar var nästan fem procent högre under 2018 än 2017. Det beror till stor del på minskad markberednings- och röjningsareal.

Råvarukostnad och transporter

Under 2018 ökade timmerpriserna fritt bilväg med i medeltal nio procent i södra Sverige och fem procent i norra Sverige. Priset fritt bilväg för barrmassaved och granmassaved ökade även de med cirka nio procent, medan lövmassaveds priset sjönk något.

Transportkostnaderna har under lång tid ökat mer än konsument prisindex och 2018 är inget undantag.

Den volymvägda medeltransportkostnaden ökade 6,6 procent jämfört med 2017, vilket delvis beror på att medeltransportavståndet ökade med 1,2 procent.

– Det finns troligen en del väderbetingade orsaker till det, menar Lars Eliasson. Stora snömängder längs Norrlandskusten försköt till exempel avverkningarna inåt landet, längre från kustens industrier.

Relaterade reportage

Världspremiär för fjärrstyrd virkeslastare

Hur går det med jämställdheten?

Drönare – framtidens planeringsteknik?

SKÖTSELCHEFERNA KOMMENTERAR: Planteras det för få plantor – och är ståndorts-anpassningen död ?

Rotröteresistenta granar - en möjlig framtid?

Spara miljö och miljoner

Autoplant – ny skogsvårdsteknik från grunden

Här läggs grunden för FyrO-plantagerna

Törskatedrabbat – går det att rädda?

Stora drönare – ett lyft? Men … i skogen går ju allt på diesel?

Aerodynamiska virkesfordon – en bra affär!

Räkna med osäkerhet

Förädlingsprogram ska lyfta rysk lärk

Hur ska nya FyrO-plantager designas för ett framtida klimat?

Stora drönare - ett lyft?

Färre bränder orsakas av maskiner

Redo för takeoff

Från provyta till storskalighet

3 projekt inom Adaptivt skogsbruk

Världsnaturfonden WWF: ”Det är inte modellen det är fel på”

”Vi behöver mer kunskap – det här är sättet att nå den”

Så ska skogen bli lönsammare - enligt Skogforsks intressenter

Den negativa lönsamhetstrenden fortsätter

Bättre fuktmätning med mikrovågor

Olika syn på rotröta mellan länderna

Rotröta slår ut en femtedel av tallplantorna

”Styrka att så många aktörer går ihop”

Föryngringsresultaten som chockade skogsbruket

Historisk satsning på föryngringsforskning

Räkna med frost

Hur går det med jämställdheten?

Invasiva taggbuskar kan ge smartare logistik

Ett steg närmare rotröteresistenta granar

Björk eller gran – vilket trädslag producerar mest?

Tallen växer bra på alla marker

Nu ska tallens överlägsenhet bevisas

Det klimatsmarta trädet- ger riskspridning på landskapsnivå

Industrins intresse för björken ökar

Det våras för björken!

Skärpta regler för grustäkter kan slå hårt

Vägkostnaderna når nya toppnivåer

Så ska skogen bli lönsammare

Det går bättre för skogsentreprenörerna – men de flesta andra branscher är lönsammare

Lång återhämtning efter torkstress

Räkna med frost

Konkret om vattenskydd vid dikesrensning

Klimatsmart att återväta bördiga torvmarker

Dikesrensning kan öka tillväxten

Skördardata ska ge aktuella skogsbruksplaner

Sämre lönsamhet i spåren av klimatförändringarna

169 miljoner till återvätning

Skördardata- ska ge aktuella skogsbruksplaner

Drönare - framtidens planeringsteknik?

Skärpta regler för grustäkter – kan slå hårt mot skogens logistik och lönsamhet

Det våras för björken!

Industrins intresse för björken ökar

Det klimatsmarta trädet – ger riskspridning på landskapsnivå

Genväg till snabbare björkar

Björken ger mer mångfald – och mindre risk

Det stora vansinnet i Vårdnäs

Älgbetad björk blir svampodling

Tallen växer bra på alla marker

Nu ska tallens överlägsenhet bevisas

Maximera virkesvärdet – minimera transporterna

Nya begränsningar utan logik?

Samhällsnytta,klimat eller rationalisering … Vad väger TYNGST?

Lättare att vara tung i norr

BRYTNINGSTID

Nya begränsningar utan logik?

Kan logistikaptering öka förädlingsvärdet?

Smartare redovisning av miljöcertifieringen?

”Aspen” vann Publishingpriset 2020

Hon fightas för asken

Vem äger skogens data?

Så tycker branschen!

20 miljoner till självgående föryngringsmaskin

Samhällsnytta, klimat eller rationalisering ... Vad väger tyngst?

Lättare att vara tung i norr

Åkerierna som satsar STORT

Bättre beslutsstöd – mer röjning?

Bästa avlägg + bästa basväg = Nya Bestway

Röjningsberget - så ska det kapas

Robotskotaren – nu kör den själv!

Så maxar du tillväxten

Naturvårdande skötsel = win-win

Kan öka nyttan: Nytt sätt att redovisa certifieringen?

Bästa avlägg + bästa basväg = Nya Bestway

Innovation revolutionerar planeringen

Robotskotaren – nu kör den själv!

Naturvårdande skötsel = win-win

Nu blir naturhänsynen digital

Innovation revolutionerar planeringen

10 år av sjunkande lönsamhet: Klimatskadorna nya sänket

Vital åldring tas in på sjukhus

”Kulturkrock när kostnadsjakt blir intäktsjakt”

10 år av sjunkande lönsamhet - klimatskadorna är nya sänket

Hur ska skogen bli lönsammare?

Nu avgörs drivarens öde - champagne eller gravöl?

Så tycker branschen om drivarens framtid

Så trodde vi om 2020 … och så blev det

Talldöden

”Lita inte blint på brandriskindex”

10 resultat som gjort skillnad

Markägare tycker till om markberedning

”Teamkänslan på väg tillbaka”

Dialogen lika viktig som direktivet

Nya beslutsstöd kan minska trafikfaran

Hur slår de låga plant- och stamantalen?

Dåliga föryngringar: Vad händer med tillväxten?

Haveriutredningen som skrämmer: Svenska ungskogarna i uselt skick

Hur säkrar vi överlevnaden?

Livscykelanalys gör klimatvalet enklare

Framtidens förarplats - hur ser den ut?

60% av plantorna kvar efter röjning

Vart tar alla plantor vägen?

Kulturförändring kan höja tillväxten med 40 procent

Nu kan träden träden positioneras – öppnar för nya möjligheter

Här bärgas rekordskörden

Bättre skogsföryngring ska höja tillväxten med 40 %

Kan skogen mildra de ungas framtidsoro?

Skogsutredningen: ”Ingen motsättning mellan produktion och hänsyn”

FILMPREMIÄR: Död ved – full av liv

”Plantera mera”

Skogsbruk på el – ingen omöjlighet

Grotens återkomst?

Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Markberedning ger hög tillväxt – länge!

Så ska medlemmarnas skog växa bättre

Tillväxtrapporten för LRF Skogsägarna: Startskottet för kraftsamling skog

”Skogsträdförädling är viktigast”

”Skogen är slut!”

Tillväxtpriset – en fråga om ambition och mix

ANALYS: Sveaskogs tillväxtsatsning – så blev utfallet

Död ved – full av liv

Nya avgifter på virkesupplag

FRAMTIDSSPANING: Skogsbruk på el – ingen omöjlighet

GROTens återkomst?

NS-bestånd – en möjlig råvarubank: Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Revolutionerande resultat: Markberedning ger hög tillväxt – länge!

”Plantera mera”

Så ska medlemmarnas skog växa bättre

”Skogsträdförädling är viktigast”

Ökad tillväxt – enklare i teorin

”Väggen” – fullt genomförbar eller helt omöjlig?

Tillväxtpotentialen – ett smörgåsbord!

Trycket ökar på skogen

”Skogen är slut!”

”Jättelyckat – nu rullar vi ut det här!”

Skogsbruksindex vänder uppåt – men hur länge?

2018 – ett svettigt år för skogsbruket