Världsnaturfonden WWF: ”Det är inte modellen det är fel på”

Ett verktyg för uppskalning av intensiva skogsbruksmetoder, där ingen tar ansvar för konsekvenserna. Från WWF är man kritiskt till hur modellen Adaptivt skogsbruk används – men inte till själva modellen.

En inkluderande arbetsgång för att säkert testa nya skogsbruksmetoder – eller ett medel för att införa nya intensiva skogsbruksmetoder? På WWF ser man risker med modellen –om den används för att införa ett intensivare skogsbruk.

Isak Lodin, WWF. Foto: WWF

– Sverige befinner sig i en biodiversitetskris. Istället för ytterligare intensifiering bör vi lägga resurser på ökat skydd och en mer varierad skogsskötsel med lägre skötselintensitet, säger Isak Lodin, skogligt sakkunnig på WWF. Det är inte den adaptiva skogsbruksmodellen det är fel på utan att den används för att introducera intensiva skogsbruksmetoder i en legal kontext där man inte har förmågan att trovärdigt pröva och styra införandet på ett ansvarsfullt sätt.

Vad menar du med ”legal kontext”?

– Jag syftar på flera saker som karaktäriserar vår skogspolitik och dess tillämpning. Exempelvis har vi en generös tolkning av pågående markanvändning som innebär att nya intensiva metoder och material kan inkluderas i begreppet med ingen eller bristande prövning. Inom ramen för pågående markanvändning är möjligheten att kräva hänsyn utan ekonomisk ersättning sedan begränsade. Vidare saknas verktyg för landskapsplanering som krävs för att effektivt styra intensivt skogsbruk till marker med låga värden samt kompensera för dess negativa effekter. I adaptivt skogsbruk drivs och initieras projekt av markägarna själva. Skogforsk faciliterar möten och workshops. När projektet startade under hösten 2021 var Sveaskog först ut att testa behovsanpassad gödsling. Genom att försöken upplå-tits för forskning får de medverkande företagen ett generellt undantag från vissa av skogsvårdslagens krav. Något som enligt WWF inte är problemfritt.

– Att ansvarsfrågan är otydlig är problematisk med tanke på de risker och kunskapsluckor som finns med de intensiva metoder som testas. Vem bär ansvaret om något går fel och det uppstår skador?

Isak Lodin anser att gödslingen som genomförts på Sveaskogs tillväxtpark är dåligt planerad och att hanteringen strider mot svenska FSC-standarden. – Skötselförsök med intensiva metoder med kunskapsluckor måste självklart förläggas till delar av landskapet med få eller inga naturvärden för att minimera risker och negativa effekter. Samrådsprotokollen visar att försöken förlagts i närheten till olika naturvärden, till exempel boplatser för ugglor, vilket tyder på att Sveaskog inte gjort en ordentlig naturvärdesbedömning innan man anmälde gödlingen för samråd. Dessutom är marken FSC-certifierad och vi menar att Sveaskogs hantering av gödslingsförsöket strider mot den svenska FSC-standarden.

Han lyfter även betänkligheter kring sammansättningen i projektgruppen.

– Vi anser principiellt att det kan vara problematiskt om forskare har ekonomiska intressen inom de områden de beforskar. Den vetenskapliga ledare som Sveaskog har tecknat tioårigt samarbetsavtal med för genomförandet av gödslingsförsöket är aktiv i ett gödslingsföretag. I det här fallet har vi inget som tyder på att det skulle påverka personens omdöme eller objektivitet – men har jävsfrågan prövats inom ramen för projektet?

Ni säger att det inte är modellen det är fel på, utan hur den används. Hur vill WWF att nya skogsbruksmetoder ska prövas? Vilka lösningar ser ni?

– Problemet är att modellen inte endast används för att pröva nya intensiva metoder utan även som ett verktyg för att för att införa dem, eller ”driva förändringsarbete på ett systematiskt sätt” som det står på Skogsforsks hemsida. Projektet med behovsanpassad gödsling är ett åtgärdsförslag från Samverkansprocess skogsproduktion och en del av en bredare utveckling mot införandet av mer högintensiva skogsbruksbruksmetoder i Sverige. I stället för att användas för ytterligare skadlig intensifiering vill vi att denna modell, och annat strukturerat förändringsarbete, i högre grad inriktas på att nå miljömålet Levande skogar.


Slutet för turboskogarna?

Är intensiva skötselmetoder förenligt med FSC eller inte? Den frågan ställs nu på sin spets. Beslutet kan avgöra om metoder som BAG-gödsling och SE-plantor har en plats i verktygslådan eller inte, samt om de får testas inom adaptivt skogsbruk. Sveaskogs försök med behovsanpassad gödsling, BAG, ifrågasätts av WWF och Birdlife inom FSC-systemet.  Frågan om intensiva produktionshöjande åtgärder är förenligt med regelverket har ställts på sin spets i och med kritiken mot Sveaskogs pågående BAG-gödsling i tillväxtparken Undersvik. Svaret kommer att påverka möjligheten att utföra sådana åtgärder på FSC-certifierad skogsmark, även inom adaptivt skogs-bruk.

– Beslutet blir prejudicerande när FSC ger svar på om de anser att certifierade företag ska få använda intensivare metoder för ökad virkesproduktion, säger Johan Sonesson, forskare vid Skogforsk. WWF anser att dagens skogspolitik har ambitionen att öka produktionen genom ”otydliga adativa ansatser och oklara ansvarsförhållanden” – till exempel adaptivt skogsbruk.

– FSC är därför den enda möjlighet vi ser att objektivt pröva, begränsa och eventuellt stoppa intensiva brukningsmetoder om de har negativa effekter på naturen och miljön, säger Isak Lodin, sakkunnig vid WWF

Relaterade reportage

Världspremiär för fjärrstyrd virkeslastare

Hur går det med jämställdheten?

Drönare – framtidens planeringsteknik?

SKÖTSELCHEFERNA KOMMENTERAR: Planteras det för få plantor – och är ståndorts-anpassningen död ?

Rotröteresistenta granar - en möjlig framtid?

Spara miljö och miljoner

Autoplant – ny skogsvårdsteknik från grunden

Här läggs grunden för FyrO-plantagerna

Törskatedrabbat – går det att rädda?

Stora drönare – ett lyft? Men … i skogen går ju allt på diesel?

Aerodynamiska virkesfordon – en bra affär!

Räkna med osäkerhet

Förädlingsprogram ska lyfta rysk lärk

Hur ska nya FyrO-plantager designas för ett framtida klimat?

Stora drönare - ett lyft?

Färre bränder orsakas av maskiner

Redo för takeoff

Från provyta till storskalighet

3 projekt inom Adaptivt skogsbruk

”Vi behöver mer kunskap – det här är sättet att nå den”

Så ska skogen bli lönsammare - enligt Skogforsks intressenter

Den negativa lönsamhetstrenden fortsätter

Bättre fuktmätning med mikrovågor

Olika syn på rotröta mellan länderna

Rotröta slår ut en femtedel av tallplantorna

”Styrka att så många aktörer går ihop”

Föryngringsresultaten som chockade skogsbruket

Historisk satsning på föryngringsforskning

Räkna med frost

Hur går det med jämställdheten?

Invasiva taggbuskar kan ge smartare logistik

Ett steg närmare rotröteresistenta granar

Björk eller gran – vilket trädslag producerar mest?

Tallen växer bra på alla marker

Nu ska tallens överlägsenhet bevisas

Det klimatsmarta trädet- ger riskspridning på landskapsnivå

Industrins intresse för björken ökar

Det våras för björken!

Skärpta regler för grustäkter kan slå hårt

Vägkostnaderna når nya toppnivåer

Så ska skogen bli lönsammare

Det går bättre för skogsentreprenörerna – men de flesta andra branscher är lönsammare

Lång återhämtning efter torkstress

Räkna med frost

Konkret om vattenskydd vid dikesrensning

Klimatsmart att återväta bördiga torvmarker

Dikesrensning kan öka tillväxten

Skördardata ska ge aktuella skogsbruksplaner

Sämre lönsamhet i spåren av klimatförändringarna

169 miljoner till återvätning

Skördardata- ska ge aktuella skogsbruksplaner

Drönare - framtidens planeringsteknik?

Skärpta regler för grustäkter – kan slå hårt mot skogens logistik och lönsamhet

Det våras för björken!

Industrins intresse för björken ökar

Det klimatsmarta trädet – ger riskspridning på landskapsnivå

Genväg till snabbare björkar

Björken ger mer mångfald – och mindre risk

Det stora vansinnet i Vårdnäs

Älgbetad björk blir svampodling

Tallen växer bra på alla marker

Nu ska tallens överlägsenhet bevisas

Maximera virkesvärdet – minimera transporterna

Nya begränsningar utan logik?

Samhällsnytta,klimat eller rationalisering … Vad väger TYNGST?

Lättare att vara tung i norr

BRYTNINGSTID

Nya begränsningar utan logik?

Kan logistikaptering öka förädlingsvärdet?

Smartare redovisning av miljöcertifieringen?

”Aspen” vann Publishingpriset 2020

Hon fightas för asken

Vem äger skogens data?

Så tycker branschen!

20 miljoner till självgående föryngringsmaskin

Samhällsnytta, klimat eller rationalisering ... Vad väger tyngst?

Lättare att vara tung i norr

Åkerierna som satsar STORT

Bättre beslutsstöd – mer röjning?

Bästa avlägg + bästa basväg = Nya Bestway

Röjningsberget - så ska det kapas

Robotskotaren – nu kör den själv!

Så maxar du tillväxten

Naturvårdande skötsel = win-win

Kan öka nyttan: Nytt sätt att redovisa certifieringen?

Bästa avlägg + bästa basväg = Nya Bestway

Innovation revolutionerar planeringen

Robotskotaren – nu kör den själv!

Naturvårdande skötsel = win-win

Nu blir naturhänsynen digital

Innovation revolutionerar planeringen

10 år av sjunkande lönsamhet: Klimatskadorna nya sänket

Vital åldring tas in på sjukhus

”Kulturkrock när kostnadsjakt blir intäktsjakt”

10 år av sjunkande lönsamhet - klimatskadorna är nya sänket

Hur ska skogen bli lönsammare?

Nu avgörs drivarens öde - champagne eller gravöl?

Så tycker branschen om drivarens framtid

Så trodde vi om 2020 … och så blev det

Talldöden

”Lita inte blint på brandriskindex”

10 resultat som gjort skillnad

Markägare tycker till om markberedning

”Teamkänslan på väg tillbaka”

Dialogen lika viktig som direktivet

Nya beslutsstöd kan minska trafikfaran

Hur slår de låga plant- och stamantalen?

Dåliga föryngringar: Vad händer med tillväxten?

Haveriutredningen som skrämmer: Svenska ungskogarna i uselt skick

Hur säkrar vi överlevnaden?

Livscykelanalys gör klimatvalet enklare

Framtidens förarplats - hur ser den ut?

60% av plantorna kvar efter röjning

Vart tar alla plantor vägen?

Kulturförändring kan höja tillväxten med 40 procent

Nu kan träden träden positioneras – öppnar för nya möjligheter

Här bärgas rekordskörden

Bättre skogsföryngring ska höja tillväxten med 40 %

Kan skogen mildra de ungas framtidsoro?

Skogsutredningen: ”Ingen motsättning mellan produktion och hänsyn”

FILMPREMIÄR: Död ved – full av liv

”Plantera mera”

Skogsbruk på el – ingen omöjlighet

Grotens återkomst?

Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Markberedning ger hög tillväxt – länge!

Så ska medlemmarnas skog växa bättre

Tillväxtrapporten för LRF Skogsägarna: Startskottet för kraftsamling skog

”Skogsträdförädling är viktigast”

”Skogen är slut!”

Tillväxtpriset – en fråga om ambition och mix

ANALYS: Sveaskogs tillväxtsatsning – så blev utfallet

Död ved – full av liv

Nya avgifter på virkesupplag

FRAMTIDSSPANING: Skogsbruk på el – ingen omöjlighet

GROTens återkomst?

NS-bestånd – en möjlig råvarubank: Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Revolutionerande resultat: Markberedning ger hög tillväxt – länge!

”Plantera mera”

Så ska medlemmarnas skog växa bättre

”Skogsträdförädling är viktigast”

Ökad tillväxt – enklare i teorin

”Väggen” – fullt genomförbar eller helt omöjlig?

Tillväxtpotentialen – ett smörgåsbord!

Trycket ökar på skogen

”Skogen är slut!”

”Jättelyckat – nu rullar vi ut det här!”

Skogsbruksindex vänder uppåt – men hur länge?

Tufft för skogsvården

2018 – ett svettigt år för skogsbruket