FOTO: JAN MASSTNIK

Vart tar alla plantor vägen?

Var fjärde planta är försvunnen tre år efter planteringen, visar en ny landsomfattande inventering utförd av Skogforsk. De höga avgångarna förbryllar forskarna, som nu letar efter tänkbara orsaker.

Text: ELIN FRIES elin.fries@bitzer.se | SVERKER JOHANSSON, sverker@bitzer.se

I skogsbrukets reklamkampanj ”Svenska Skogen” berättas just nu storyn om hur branschen planterar minst två träd för varje träd som avverkas. Sveaskog och Södra säger i sin reklam att man planterar tre. Fast nya data från Skogforsk som visar att det på många platser nog är två ändå.

Tvåtusen plantor per hektar kan sägas vara ett medelvärde för att klara lagkraven. Men i Skogforsks inventering av 100 hyggen över hela landet hittar forskarna i medeltal 1600–1700 plantor per hektar. Till skillnad från till exempel Skogsstyrelsens årliga taxering har Skogforsk bara räknat antalet planterade plantor. Om resultatet betecknas som dåligt beror på hur stora förhoppningar man har på framtidsskogens tillväxt, förstås.

I Sverige planteras närmare 400 miljoner plantor varje år. 100 miljoner av dessa plantor försvinner – enligt den omfattande studiens siffror – före tre års ålder. Ytterligare 16 miljoner försvinner innan röjningen och 44 miljoner röjs sedan bort (se nästa uppslag). På en medelgod mark motsvarar siffrorna alltså att 2100 plantor per hektar planteras, 500 försvinner innan tre års ålder, sedan försvinner 80 innan röjning och 220 röjs bort.

FOTO: SVERKER JOHANSSON

Fredrik Johansson, Skogforsk.

”Självföryngringen är viktig för att det ska bli en godkänd föryngring”

låga ambitioner?

Så hur god är egentligen avkastningen på de stora investeringarna det svenska skogsbruket gör i skogsförädling, plantodling, markberedning och plantering?

– Det verkar finnas en gedigen förbättringspotential, konstaterar Fredrik Johansson vid Skogforsk, som deltagit i studien.

Vad de omfattande avgångarna beror på är inte klarlagt. Bara 6–7 procent av de inventerade plantorna hittades döda – främst på grund av snytbagge. Var de övriga plantorna har tagit vägen är mera svårförklarligt.

– Vi tycker att vi borde ha hittat fler döda plantor, säger Fredrik Johansson. Vi vet sedan tidigare att de största avgångarna sker direkt efter planteringen. Extremtorkan sommaren 2018 kan förklara siffrorna till en liten del. Fast bara marginellt.

En anledning kan vara att skogsägarna helt enkelt dragit ned på plantantalet och räknat med att den naturliga föryngringen ska fylla ut luckorna. Den taktiken har uppenbarligen fungerat – trots de nedslående siffrorna har de flesta hyggena godkända föryngringar.

– Självföryngringen är viktig för att det ska bli en godkänd föryngring, konstaterar Fredrik Johansson.

För få planteringspunkter?

En annan anledning kan vara att markberedningen inte levererar tillräckligt många planteringspunkter.

– Vi har bara inventerat hyggen som är markberedda, men 20 procent av plantorna sitter i en planteringspunkt som bedöms som omarkberedd, säger Fredrik Johansson. En orsak skulle kunna vara att markberedningen inte har räckt till. Plantörerna har t.ex. fortsatt slå ned plant i det som egentligen skulle ha varit en harvfåra, men där harvtallriken studsat fram i sämre terräng. Om då dessutom harvspåren dragits för glest blir det för få planteringspunkter och man får inte ut så många plantor som man tänkt.

Med en bra planteringspunkt ökar plantans chanser att överleva med cirka 10 procent – många bra planteringspunkter ökar alltså andelen planterade plantor i det framtida beståndet.

Få ståndortsanpassade hyggen

Inventeringen visar också att mycket få av de inventerade planteringarna ståndortsanpassats. Det är i princip ett enda trädslag som planterats på varje hygge, oavsett ståndorternas skilda förutsättningar inom ytan.

Träd på fel ståndort har sämre överlevnad, och har heller inte de naturliga förutsättningarna för en hög tillväxt. Det finns få studier som visar på tillväxtskillnaderna mellan bra och dålig stångsortsanpassning, men torkstressade granar på tallmark i södra Sverige, och törskateangripna tallar på granmark i norra Sverige, har givit mycket stora produktionstapp.


Ny inventering i år!

Sommaren 2019 inventerades 100 hyggen med spridning över hela landet och med slumpvist utvald ägarstruktur. Under sommaren 2020 kommer inventeringen att upprepas, där ett nytt beslutsstöd med arbetsnamnet ”Plantbeställningsverktyget” används. Mjukvaran ger ett förslag på plantantal och trädslag med hjälp av skördardata för det avverkade beståndet. Förslaget baseras även på markfuktighets- och jordartskartor. Tanken är att se hur det praktiska utfallet egentligen blev.

FOTO: JAN MASTNIK

Varför så många plantor?

En bördig mark kan försörja fler stammar, så ju högre ståndortsindex, desto högre rekommenderat antal plantor per hektar. För medelboniteten G24 är skogsföretagens egna rekommendationer i medeltal cirka 2300 i södra och 2250 i norra Sverige. För T24 är motsvarande siffror 2800 i söder och 2300 i norr.

KÄLLA: SKOGSKUNSKAP.SE

Relaterade reportage

Världspremiär för fjärrstyrd virkeslastare

Hur går det med jämställdheten?

Drönare – framtidens planeringsteknik?

SKÖTSELCHEFERNA KOMMENTERAR: Planteras det för få plantor – och är ståndorts-anpassningen död ?

Rotröteresistenta granar - en möjlig framtid?

Spara miljö och miljoner

Autoplant – ny skogsvårdsteknik från grunden

Här läggs grunden för FyrO-plantagerna

Törskatedrabbat – går det att rädda?

Stora drönare – ett lyft? Men … i skogen går ju allt på diesel?

Aerodynamiska virkesfordon – en bra affär!

Räkna med osäkerhet

Förädlingsprogram ska lyfta rysk lärk

Hur ska nya FyrO-plantager designas för ett framtida klimat?

Stora drönare - ett lyft?

Färre bränder orsakas av maskiner

Redo för takeoff

Från provyta till storskalighet

3 projekt inom Adaptivt skogsbruk

Världsnaturfonden WWF: ”Det är inte modellen det är fel på”

”Vi behöver mer kunskap – det här är sättet att nå den”

Så ska skogen bli lönsammare - enligt Skogforsks intressenter

Den negativa lönsamhetstrenden fortsätter

Bättre fuktmätning med mikrovågor

Olika syn på rotröta mellan länderna

Rotröta slår ut en femtedel av tallplantorna

”Styrka att så många aktörer går ihop”

Föryngringsresultaten som chockade skogsbruket

Historisk satsning på föryngringsforskning

Räkna med frost

Hur går det med jämställdheten?

Invasiva taggbuskar kan ge smartare logistik

Ett steg närmare rotröteresistenta granar

Björk eller gran – vilket trädslag producerar mest?

Tallen växer bra på alla marker

Nu ska tallens överlägsenhet bevisas

Det klimatsmarta trädet- ger riskspridning på landskapsnivå

Industrins intresse för björken ökar

Det våras för björken!

Skärpta regler för grustäkter kan slå hårt

Vägkostnaderna når nya toppnivåer

Så ska skogen bli lönsammare

Det går bättre för skogsentreprenörerna – men de flesta andra branscher är lönsammare

Lång återhämtning efter torkstress

Räkna med frost

Konkret om vattenskydd vid dikesrensning

Klimatsmart att återväta bördiga torvmarker

Dikesrensning kan öka tillväxten

Skördardata ska ge aktuella skogsbruksplaner

Sämre lönsamhet i spåren av klimatförändringarna

169 miljoner till återvätning

Skördardata- ska ge aktuella skogsbruksplaner

Drönare - framtidens planeringsteknik?

Skärpta regler för grustäkter – kan slå hårt mot skogens logistik och lönsamhet

Det våras för björken!

Industrins intresse för björken ökar

Det klimatsmarta trädet – ger riskspridning på landskapsnivå

Genväg till snabbare björkar

Björken ger mer mångfald – och mindre risk

Det stora vansinnet i Vårdnäs

Älgbetad björk blir svampodling

Tallen växer bra på alla marker

Nu ska tallens överlägsenhet bevisas

Maximera virkesvärdet – minimera transporterna

Nya begränsningar utan logik?

Samhällsnytta,klimat eller rationalisering … Vad väger TYNGST?

Lättare att vara tung i norr

BRYTNINGSTID

Nya begränsningar utan logik?

Kan logistikaptering öka förädlingsvärdet?

Smartare redovisning av miljöcertifieringen?

”Aspen” vann Publishingpriset 2020

Hon fightas för asken

Vem äger skogens data?

Så tycker branschen!

20 miljoner till självgående föryngringsmaskin

Samhällsnytta, klimat eller rationalisering ... Vad väger tyngst?

Lättare att vara tung i norr

Åkerierna som satsar STORT

Bättre beslutsstöd – mer röjning?

Bästa avlägg + bästa basväg = Nya Bestway

Röjningsberget - så ska det kapas

Robotskotaren – nu kör den själv!

Så maxar du tillväxten

Naturvårdande skötsel = win-win

Kan öka nyttan: Nytt sätt att redovisa certifieringen?

Bästa avlägg + bästa basväg = Nya Bestway

Innovation revolutionerar planeringen

Robotskotaren – nu kör den själv!

Naturvårdande skötsel = win-win

Nu blir naturhänsynen digital

Innovation revolutionerar planeringen

10 år av sjunkande lönsamhet: Klimatskadorna nya sänket

Vital åldring tas in på sjukhus

”Kulturkrock när kostnadsjakt blir intäktsjakt”

10 år av sjunkande lönsamhet - klimatskadorna är nya sänket

Hur ska skogen bli lönsammare?

Nu avgörs drivarens öde - champagne eller gravöl?

Så tycker branschen om drivarens framtid

Så trodde vi om 2020 … och så blev det

Talldöden

”Lita inte blint på brandriskindex”

10 resultat som gjort skillnad

Markägare tycker till om markberedning

”Teamkänslan på väg tillbaka”

Dialogen lika viktig som direktivet

Nya beslutsstöd kan minska trafikfaran

Hur slår de låga plant- och stamantalen?

Dåliga föryngringar: Vad händer med tillväxten?

Haveriutredningen som skrämmer: Svenska ungskogarna i uselt skick

Hur säkrar vi överlevnaden?

Livscykelanalys gör klimatvalet enklare

Framtidens förarplats - hur ser den ut?

60% av plantorna kvar efter röjning

Kulturförändring kan höja tillväxten med 40 procent

Nu kan träden träden positioneras – öppnar för nya möjligheter

Här bärgas rekordskörden

Bättre skogsföryngring ska höja tillväxten med 40 %

Kan skogen mildra de ungas framtidsoro?

Skogsutredningen: ”Ingen motsättning mellan produktion och hänsyn”

FILMPREMIÄR: Död ved – full av liv

”Plantera mera”

Skogsbruk på el – ingen omöjlighet

Grotens återkomst?

Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Markberedning ger hög tillväxt – länge!

Så ska medlemmarnas skog växa bättre

Tillväxtrapporten för LRF Skogsägarna: Startskottet för kraftsamling skog

”Skogsträdförädling är viktigast”

”Skogen är slut!”

Tillväxtpriset – en fråga om ambition och mix

ANALYS: Sveaskogs tillväxtsatsning – så blev utfallet

Död ved – full av liv

Nya avgifter på virkesupplag

FRAMTIDSSPANING: Skogsbruk på el – ingen omöjlighet

GROTens återkomst?

NS-bestånd – en möjlig råvarubank: Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Revolutionerande resultat: Markberedning ger hög tillväxt – länge!

”Plantera mera”

Så ska medlemmarnas skog växa bättre

”Skogsträdförädling är viktigast”

Ökad tillväxt – enklare i teorin

”Väggen” – fullt genomförbar eller helt omöjlig?

Tillväxtpotentialen – ett smörgåsbord!

Trycket ökar på skogen

”Skogen är slut!”

”Jättelyckat – nu rullar vi ut det här!”

Skogsbruksindex vänder uppåt – men hur länge?

Tufft för skogsvården

2018 – ett svettigt år för skogsbruket