Öppna meny Sök

Yngre. Tätare. Så blir den svenska skogen.

Så här utvecklas andelen skog över 80 år från 1960 fram till 2060 enligt data från SKA15. I kartan har skogens medelålder beräknats utan hänsyn till överståndare (kvarlämnade naturvårdsträd). Om de räknas in blir andelen äldre skog något högre. Databearbetning: SLU Riksskogstaxeringen.

Hur kommer den svenska skogen att se ut framöver? Det finns ett scenario för det.

SKA, Skogliga KonsekvensAnalyser, görs av Skogsstyrelsen och SLU. De gäller effekterna på virkesförsörjning, miljö och klimatnytta på 100 års sikt för sex scenarier.

Siffrorna i diagrammet och figuren är hämtade från det som idag ses som det mest troliga scenariot: ”Dagens skogsbruk 100 procent”. Det vill säga skötsel och naturvård som idag, utan någon gräns för lägsta slutavverkningsålder och att hela nettotillväxten i produktionsskogen avverkas.

Och där är vi redan, enligt Svante Claesson på Skogsstyrelsen:

– Vi avverkar i princip redan den tillgängliga tillväxten på den mark som brukas, säger han. Avsättningarna – statliga och frivilliga – uppgår till cirka 17 procent och den tillväxten är inte tillgänglig.

”Vi avverkar i princip redan den tillgängliga tillväxten på den
mark som brukas”


Svante Claesson, Skogsstyrelsen

– Det innebär att vi behöver sänka omloppstiderna ungefär som beskrivs i scenariot om vi vill kunna avverka hela tillväxten på den tillgängliga marken.

Men det kräver att lägsta tilllåtna slutavverkningsålder i skogsvårdslagen sänks. Nyligen sade Skogsstyrelsen nej till ett sådant förslag för Norrlands skogar.

I SKA15-analyserna har man valt att inte ha med en tvingande slutålder för att kunna räkna på vad som händer om man avverkar hela tillväxten varje år.

Överavverkar vi redan i vissa områden?

– Det vet vi faktiskt inte. det är tight i större delen av Sverige, men det finns en reserv i norra Norrland på några miljoner kubikmeter. Men den består till 3/4 av lövvirke.

– Fast skogsresurserna är stabila, säger Svante Claesson. En mindre överavverkning ger inte några dramatiska effekter. Men…den ökade tillväxt som förväntas ge oss ett större avverkningsutrymme är en frukt av klimatförändringarna. Där är våra skattningar mycket osäkra och vi har inte räknat med några negativa klimateffekter, till exempel stormskador, insekter och svampangrepp.

2018-10-15