Öppna meny Sök

Tillväxtpriset – en fråga om ambition och mix

Vad kostar det att höja tillväxten – och hur gör man det på ett kostnadseffektivt sätt? Rolf Björheden vid Skogforsk har analyserat vad olika investeringsnivåer ger i förväntad tillväxt.

Rolf Björheden, Skogforsk. Foto: Sverker Johansson, Bitzer.

Text: ELIN FRIES och SVERKER JOHANSSON, Bitzer  

– Kalkylerna baseras på Skogforsks tillväxtanalys av Sveaskog från 2011 och den åtgärdsmix som föreslogs där, men de generella slutsatserna är applicerbara även på andra skogsinnehav, menar Rolf Björheden. 

Att investera 20 procent mer i dagens skogsvård, med samma åtgärdsmix* men med högre ambition och kvalitet än idag (scenariot Plus 20) ger fem procent högre tillväxt, bland annat genom att höja planteringsandelen. Att optimera insatserna till de åtgärder som ger bäst utdelning (Plus 20 opt) ger 15 procent högre tillväxt. Det kan till exempel vara flytta investeringar i gödsling 20 – 30 år före slutavverkning till att bara använda särplockat material i planteringarna. 

– Den korta versionen är att om vi höjer skogsvårdskostnaden med 20 procent så ger det kanske i praktiken 10 procent högre tillväxt. En sådan satsning medför en direkt kostnad på cirka 65–70 kr per extra kubikmeter. Virkespriserna måste med andra ord falla rejält för att det inte ska vara lönsamt, säger Rolf Björheden.  

* Alla skogsvårdsåtgärder som föreslås i kalkylerna är lönsamma vid 2,5 procent räntekrav. Olönsamma åtgärder räknades ej med.  

Läs mer: analysen bygger på rapporten ”Lönsamma åtgärder för ökad tillväxt på Sveaskogs marker” av Johan Sonesson och Ola Rosvall. Du hittar den på www.skogforsk.se  

Skogforsks sex scenarier: 

1.”Mini”: skogsvårdslagens minimikrav. 

2.”BaU”: som referensvärde användes business as usual, BaU, det vill säga nuvarande skogsskötselåtgärder och investeringsnivå. 

3.”Plus 20”: samma typ av skogsvårdsåtgärder som i dag men 20 procent högre kostnader för högre kvalitet i åtgärderna. 

4.”Plus 20 opt”: 20 procent högre kostnader men att göra de skogsvårdsåtgärder som ger bäst utdelning enligt senaste forskning.

 5.”Max svl”: Utför alla tillväxtåtgärder som skogsvårdslagen tillåter på alla lämpliga marker. 

6.”outlaw”: Maximal tillväxtsatsning utan hänsyn till lagkrav eller certifiering (omfattande satsningar på främmande trädslag och gransticklingar 

Artikeln publicerades i Skogforsks tidning Vision nr 4 2019

2020-01-08